Är inte statens uppdrag att verka för allmänheten?

Som VD för ett litet företag i dagens Sverige tvingas man kämpa samt vända och vrida på varje krona för att få det att gå runt. Att växa innebär ytterligare prövningar.

I den allmänna debatten idag framhålls alltmer vikten av att Sverige har en tillväxt – bara så kommer Sverige och den svenska allmänheten att kunna ha en välfärd värd namnet. Det är alltså viktigt att företag kan finnas och dessutom växa så att välfärden klaras.

Statens uppgift är att sköta vissa sysslor för hela Sverige och att skapa gynnsamma förutsättningar för människor och företag att verka i landet, dvs. ombesörja så att institutionerna fungerar på ett bra sätt.

Genline AB bildades i början av 90-talet med visionen att bygga en bilddatabas åtkomlig via Internet innehållande de historiska kyrkböckerna, som är ett rikt kulturarv unikt för Sverige med långa serier ända sedan 1600-talet. Genline har idag fem anställda. Idén är att sälja abonnemang som ger access till databasen för släktforskare, bibliotek och andra institutioner.

1998 började tekniken komma på plats och samarbete söktes med statliga SVAR, en enhet inom Riksarkivet. SVAR ville av olika skäl inte medverka och visade ett svalt, för att inte säga, obefintligt intresse för Genline och samverkan. Genline fattade då beslutet att gå vidare på egen hand och lyckades både med att fullfölja tekniken och kapitalisera bolaget. Idag har Genline c:a 50 aktieägare i form av privatpersoner. År 2001 var första länet färdigt för marknaden och Genline började ta betalt för access till databasen genom försäljning av abonnemang.

Idag skriver vi den 24 november 2003 och Genline har vuxit betydligt. Nu är nästan 40 % av databasen klar och försäljningsökningen är stark. Databasen består idag av 7,2 miljoner bilder eller 14,4 miljoner sidor och sju län är klara med tre nya län på gång.

I och med detta har tydligen Genline blivit ett hot mot det forna monopolet inom branschen, dvs. statliga SVAR med sin försäljning av mikrofichkort känner av konkurrensen. SVAR har på möten med Genline hävdat ”att mikrofilmerna är deras egendom” och att Genline ”plockar russinen ur kakan”(!).

Jag tycker det är en märklig slutsats som statliga representanter drar i frågan. Jag vill till och med hävda att dessa statliga representanter missar sitt uppdrag. Det vore väl snarare på sin plats att SVAR, Arkion (en annan enhet inom riksarkivet) och Riksarkivets representanter uppmuntrar privata alternativ som ökar spridningen av information till forskare och allmänheten. Det finns ju hur mycket material som helst att publicera och då är det väl bra att det sker brett.

Nu verkar det istället som att fokus för SVAR och Arkion i första hand är att få göra digitaliseringen själva. Det är tydligen viktigare för dessa statliga verksamheter att ”göra själv” än att maximalt och till lägsta kostnad sprida information till allmänheten.

I tider av knapphet med stora nedskärningar och skattehöjningar i riket är det naturligtvis vansinnigt att staten använder pengar på en verksamhet som redan finns. Ingen tjänar på detta onödiga dubbelarbete.

Genline fungerar effektivt och lägger ut oerhört stora mängder bilder till ett lågt pris, lättåtkomligt för allmänheten. Idag finns vår tjänst på fyra landsarkiv, Riksarkivets forskarsal i Arninge, Krigsarkivet, på över 100 bibliotek och c:a 1.500 personer har tecknat abonnemang liksom många föreningar. Tjänsten säljer dessutom alltmer internationellt vilket är väldigt bra för Sverige och vår bytesbalans. Genline genererar momsintäkter och sociala avgifter till staten.

Det är en tuff resa som Genline gör med små marginaler och stora insatser i form av privatpersoners egna pengar. I takt med att Genline växer och börjar få styrfart ökar angreppen från statliga SVAR och Arkion.

Med vilken rätt sker det? Är inte statens uppgift att stödja allmänheten och verka för tillväxtfrämjande åtgärder? Det är väl inte genom att slå ner och krossa ett litet företag man verkar för allmänhetens bästa?

Det förefaller som om staten idag har problem med sina inkomstbringande verksamheter. Det tycks inte vara allt för ovanligt att anställda inom dessa enheter har missuppfattat sitt uppdrag och i stället för att verka för allmänhetens bästa enbart ser till sina egna intressen. Statliga Vin & Sprit som enligt media har bestuckit tjänstemän inom likaledes statliga Systembolaget och på detta sätt trängt ut små privata leverantörer från marknaden, är ett ännu värre exempel på samma fenomen.

Jag är förbryllad över SVAR:s och Arkions representanters agerande och orolig över de små företagens möjligheter i landet Sverige.

Peter Wallenskog
VD Genline AB

(2003-11-23)