S/S Polstjärnan och Esab IV k-märkta

Statens maritima museers har märkt ytterligare två fartyg som kulturhistoriskt värdefulla: ångfartyget ”Polstjärnan” och ”Esab IV”. Sedan den kulturhistoriska märkningen startades år 2001 har ett 50-tal fartyg bedömts uppfylla kraven som kulturhistoriskt värdefulla. K-märkningen är en kvalitetsstämpel som tydliggör fartygens historiska värde.

Esab IV var det första helsvetsade fartyget som byggdes i Sverige, år 1920 på Elektriska Svetsnings AB i Göteborg. Esab IV var ursprungligen verkstadsfartyg men byggdes senare om och nyttjades som bogserbåt på Kockums i Malmö åren 1937–1986. Idag ägs fartyget av Esab Sverige AB och ligger vid Göteborgs Maritima Centrum.

Esab IV

Esab IV Foto: Gunilla Davidsson, GMC.

S/S Polstjärnan byggdes på Lindholmens mekaniska verkstad i Göteborg och sjösattes 1929. Hon hade beställts av Vänerns Seglationsstyrelse som tjänstefartyg. Polstjärnans historia är knuten till Vänern där fartyget brukades som tjänstefartyg ända fram till början av 1980-talet. Fortfarande är fartyget hemmahörande i sina historiska farvatten och ägs idag av Ångbåts AB Polstjärnan i Karlstad.

S/S Polstjärnan

S/S Polstjärnan. Foto: Börje Gustavsson, Örebro.

(2003-11-25)