Arkeologi och paleoekologi i sydvästra Småland

Trakten kring Hamneda i sydvästra Småland är rik på fornlämningar och har ett intressant förflutet. Men trots de goda förutsättningarna har den arkeologiska aktiviteten i området länge varit låg. Kunskapsläget ändrades då nysträckningen av E4:n väster om Lagan under åren 1992-1996 medförde storskaliga arkeologiska undersökningar. Dessa berörde den skogklädda moränmarkens röjningsröseområden, boplatser och gravar.

Boken Arkeologi och paleoekologi i sydvästra Småland innehåller en serie artiklar som på olika vis behandlar, utvärderar och tolkar resultaten från Hamnedaprojektet. Artiklarna handlar bl.a. om mesolitiska kontaktvägar, neolitiska gravseder och järnålderns odling och bosättning.

Per Lagerås (red):
Arkeologi och paleoekologi i sydvästra Småland. Tio artiklar från Hamnedaprojektet
Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Undersökningar, Skrifter No 34
244 sidor, illustrerad, häftad
Utkom 2000