Bidrag till arkiv i Grängesberg

Regeringen har i dag beslutat att ge Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) ett bidrag på 600 000 kronor för projektet ”Depå i Grängesberg”. Projektet ingår inom ramen för satsningen på industrisamhällets kulturarv, vilken regeringen initierat och som pågår mellan åren 1999–2001.

”Depå i Grängesberg” är ett utvecklingsprojekt inom arkivområdet och skall ske i samverkan mellan ARAB, Ludvika kommun, Brunnsviks folkhögskola och lokala organisationer i Grängesberg. Projektets syfte är att skapa ett öppet arkiv och en levande kulturarvsinstitution i samspel med det kringliggande samhället. ARAB hyr sedan tidigare gruvstugan Jakobina i Grängesberg som arkivdepå för delar av sina samlingar bestående av material från arbetarrörelsen. Denna verksamhet vill man nu utveckla och göra tillgänglig för en bredare publik.

– ARAB:s samlingar och deras forskningsarbete, kombinerat med Grängesbergs industriella historia, ger viktiga möjligheter att synliggöra människors arbete och vardagsliv, säger kulturminister Marita Ulvskog i en kommentar.

Beslut har fattats efter förslag från Delegationen för industrisamhällets kulturarv. Delegationen har som uppgift att, i samverkan med berörda myndigheter och institutioner inom kulturarvsområdet, svara för den närmare utformningen och genomförandet av regeringens satsning på industrisamhällets kulturarv.

(2000-09-25)