Hembygdsrörelsen engagerad i industrisamhället

Regeringens har beslutat att ge Sveriges Hembygdsförbund ett bidrag på 990 000 kronor för ett projekt kallat Industrisamhällets kulturarv. Projektet ingår inom ramen för satsningen på industrisamhällets kulturarv, vilken regeringen initierat och som pågår under åren 1999–2001.

Sveriges Hembygdsförbund är riksorganisation för hembygdsrörelsen, som har cirka 450 000 medlemmar och består av 1 800 hembygds- föreningar. Till de mer än tusen hembygdsgårdarna kommer årligen drygt 3 miljoner besökare. Under 1900-talet har hembygdsrörelsen verkat för att främja och vårda hembygdens kultur, natur, landskap och miljö – i första hand har detta arbete förknippats med bondesamhällets kulturarv. Projektet ”Industrisamhällets kulturarv” vill nu intensifiera och utveckla hembygdsrörelsens arbete med det industriella samhällets kulturella arv.

Projektet skall under tre år genom olika insatser ge en ökad och bestående kunskap till hembygdsföreningarnas medlemmar och andra om industrisamhällets kulturarv. Bl.a. skall en metodhandbok som är tänkt att ge stöd och vägledning utarbetas. Olika informations- och utbildningsinsatser skall väcka opinion och intresse för industrisamhällets kulturarv. I projektet ingår också att titta på hur hembygdsföreningarnas befintliga industrihistoriska byggnader och föremål kan bevaras och göras tillgängliga.

Syftet med projektet är bl.a. att engagera hembygdsrörelsens medlemmar och andra för att se och förstå hur hembygden förändrats under industrisamhället. Att hela samhället – inte bara industribyggnader och maskiner – påverkats är något projektet vill ta fasta på. Genom frågor om hur hem, fritid, kvinnans, mannens och barnens roll har förändrats, vad migration betytt m.m. skall detta belysas.

(2000-09-26)