Bidrag till industrisamhällets kulturarv

Regeringen har beslutat om bidrag till tre projekt inom ramen för satsningen på industrisamhällets kulturarv. Bidrag ges till Värmlands museum, Forsviks industriminnen samt Malmö stadsarkiv och Kulturen i Lund efter förslag från Delegationen för industrisamhällets kulturarv.

Värmlands museum får 180 000 kr för projektet ”Vem bevarar det industrihistoriska arvet?”. Genom projektet ska Värmlands museum följa upp och analysera de senaste 30 årens arbete med industrihistoria och industriminnesvård i Värmland. Projektet ska särskilt belysa vad som har bevarats, vems och vilkens branschs historia detta avspeglar, vilka förvaltningsformer som förekommit samt hur det så kallade levandegörandet sker och har skett. Resultatet skall presenteras vid ett nordiskt seminarium.

Stiftelsen Forsviks industriminnen i Västergötland får 170 000 kr för att anordna ett seminarium om hotade yrkeskunskaper inom industrin. Bakgrunden är den snabba förändringstakten i industrin som leder till att kunskap i vad man kan kalla industrihantverk går förlorad. Exempel tas från bl.a. gjuteribranschen, plåtslageri och ullhantering.

Malmö stadsarkiv och Kulturen i Lund får 20 000 kr för att anordna en seminarieserie på temat ”Industrisamhällets kulturarv – fokus Skåne”. Seminarieserien är ett samarrangemang mellan Malmö stadsarkiv, Skånes arkivförbund, Folklivsarkivet Lund, Skånes bildningsförbund, Lärarutbildningen i Malmö, Etnologiska resp. Sociologiska institutionerna, Lunds universitet, Kultur i Lund, Helsingborgs museer, Malmö museer samt stadsantikvariska enheten i Malmö. Seminarieserien är del i ett större projekt med syfte att belysa industrisamhällets vardagsliv i tre olika miljöer i Skåne, landsbygd, små och mellanstora tätorter samt städer. Ett delsyfte med projektet är att skapa samverkansformer mellan de medverkande institutionerna.

(2000-05-11)