Bidrag till värnande om kustmiljön

Regeringen har beviljat Sveriges Hembygdsförbund ett bidrag på 50 000 kronor för att utarbeta en projektbeskrivning för ett projektet ”Kustens kultur – arv och miljö”. Hembygdsförbundet, som ansökt om bidraget i samarbete med Föreningen Allmogebåtar och Sveriges Segelfartygsförening, har bland annat lyft fram betydelsen av ett nätverk för ideella föreningar och andra som är intresserade av att värna om och utveckla kulturarv och kulturmiljövård längs med kusten.

– De kulturminnen, kulturmiljöer och särskilda traditioner som finns längs våra kuster har mycket att berätta för oss om levnadsvillkoren genom tiderna. De bidrar till förankring och tillhörighet och är också en resurs i arbetet för regional utveckling. Det är av stor betydelse att kustregionernas kulturarv bevaras och att det engagemang och intresse som finns för denna viktiga del av vårt kulturarv tas tillvara, säger kulturminister Marita Ulvskog (S).

(2000-06-15)