Statens fastighetsverk kommer under de närmaste åren att göra en genomgripande restaurering av murarna på Bohus fästning i Kungälv. Ruinen har omfattande skador, men mest akut är att restaurera och säkra hörntornet Mors mössa. Tornet har stora sprickor i murverket som innebär risk för ras. Arbete med att rädda tornet inleds i slutet av oktober. 

Bohus fästning i Kungälv. Foto: Statens fastighetsverk

Bohus fästning i Kungälv.
Foto: Statens fastighetsverk

Mors mössa är ett av Bohus fästnings fyra torn och en del av den stora byggnadslänga som avgränsar borggården åt söder. Ruinen lagades på 1960-talet med sprutbetong och stenarna fogades med starkt cementhaltigt bruk. Det har förmodligen bidragit till de skador som under åren uppstått och nu blivit akuta. Statens fastighetsverk, som sedan 1993 förvaltar Bohus fästning, kommer under hösten att plocka ner Mors mössa sten för sten.

– Det är ett tidskrävande och bitvis svårt arbete med tanke på tornets utsatta läge. Muren kommer att fotodokumenteras och stenarna att märkas upp så att de kan sättas tillbaka i exakt samma läge som innan. Tornet kommer sedan att muras upp med traditionellt kalkbruk efter att alla rester av cementbruk avlägsnats, säger Ulrika Palmblad, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Med den nu inledda restaureringen kommer Statens fastighetsverk att kunna säkerställa fästningsruinens kulturhistoriska värde samtidigt som personsäkerheten säkras. Arbetet på Mors mössa beräknas hålla på ett år.

Utöver restaureringsarbeten på Bohus fästning arbetar Fastighetsverket tillsammans med Kungälvs kommun, med en långsiktig satsning för att göra besöksmålet ännu mer attraktivt. Målet är att fästningen och Fästningsholmen inom en tioårsperiod ska ha utvecklats till ett av Skandinaviens mest välkända besöksmål.

– Bohus fästning är kanske Nordens mäktigaste ruin. Den är ett välkänt varumärke och ett populärt besöksmål. Vi vill att fästningsholmen skall bli ett mer tillgängligt och attraktivt rekreationsområde för både kungälvsbor och besökare, säger Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Bohus fästning anlades 1308 av den norske kungen Håkon Magnusson och den har spelat en viktig roll i de nordiska ländernas gemensamma historia. Efter freden i Roskilde 1658, då Bohuslän och Halland blev delar av Sverige, förlorade Bohus sin roll som gränsfästning. Vid slutet av 1700-talet hade den helt förlorat sin militära betydelse och började förfalla till ruin.