Svar till Torbjörn Lindstedts Arbete med kulturmiljövård måste bli attraktivare

Torbjörn Lindstedt undrar i sitt inlägg hur arbetet med Agenda kulturarv kommer att bedrivas för att skapa en positiv bild av kulturmiljövården som arbetsgivare. Som ny (och helt nyutexaminerad!) projektmedarbetare i ovan nämnda projekt vill jag svara honom på följande vis.

Jag håller med Lindstedt om att det är viktigt att de olika arbetsgivarna inom kulturmiljövården jobbar aktivt för att attrahera unga människor för arbete inom fältet. Varje livskraftigt professionsområde kräver kontinuerlig rekrytering av medarbetare i olika åldrar. Den stora pensionsavgång som kommer ta sin början inom en inte allt för avlägsen framtid gör frågan än mer aktuell.

En anledning till att arbetsgivarna inom kulturmiljövården inte arbetat aktivt med att attrahera unga människor för arbete inom fältet kan vara att antalet utlysta tjänster länge varit färre än antalet sökande. Denna situation kan med tanke på det ovan sagda snart komma att se annorlunda ut.

Till viss del går en förändring redan att skönja. Antalet platsannonser ökar. Det blir allt lättare nyutexaminerade att hitta jobb och allt svårare för arbetsgivarna att rekrytera. Denna ökade konkurrens om arbetskraften inom det kulturmiljövårdsfältet torde leda till att den enskilde arbetsgivaren blir tvungen att fundera kring hur man skapar attraktionskraft i de tjänster man har att erbjuda. Det är dock viktigt att man inom kulturmiljövården tar ett gemensamt och samlat grepp på hur man skall göra för att skapa en positiv bild av kulturmiljövården som arbetsgivare. Agenda kulturarv lyfter upp denna mycket viktiga fråga till diskussion.

Vidare kan nog de flesta av oss som arbetar med kulturmiljön hålla med Lindstedt om att vi ofta möts av ett stort och ökande intresse både inom jobbet och när vi möter människor utanför arbetet. Det råder inget tvivel om att det finns ett stort intresse för de frågor som ryms inom vårt fält, men hur väl känner allmänheten till vilka vi som arbetar med frågorna är och vad vi gör? För att skapa ett intresse för kulturmiljövårdssektorn som arbetsgivare krävs att man känner till att kulturmiljösektorn finns. Att öka medvetenhet kring kulturmiljövårdens frågor är ett av huvudsyftena med Agenda kulturarv.

Slutligen – om man skall förmedla en positiv bild är det viktigt att bilden man vill förmedla verkligen är positiv. Huruvida kulturmiljövården är en positiv arbetsgivare eller inte kanske tål att diskuteras. Jag vill därför rikta en uppmaning till Torbjörn Lindstedt och andra runt om i landet som bär på intressanta frågor som rör det kulturmiljövårdande fältet: Ta tillfället i akt och använd er av de möjligheter till diskussion som Agenda kulturarv erbjuder på er arbetsplats!

I varje län finns en kontaktperson som ansvarar för det regionala arbetet med Agenda kulturarv. En fullständig förteckning över dessa personer finns på Agenda kulturarvs hemsida.

Åsa Magnusson
Projektmedarbetare Agenda kulturarv