Den nya medeltida stadsdelen på Södermalm

Bokomslaget

Den här rapporten handlar om de undersökningar Arkeologikonsult gjorde på Södermalmstorg under åren 2013–2015. Det var undersökningar som på flera vis förändrade synen på Stockholms historia.

Det visade sig att där fanns en bortglömd och av stadsforskningen förbisedd stadsdel med rötterna i tidigt 1300-tal. Faktum är att det fanns äldre lämningar än så. En dammanläggning från sent 1200-tal och kokgropar från sen vikingatid avspeglade aktiviteter på platsen före bebyggelsens etablering.

När de arkeologiska undersökningarna startade hösten 2013 var detta helt okänt men allteftersom utgrävningen fortskred så kom det successivt att stå klart att här fanns lämningar som var mycket äldre än vad som tidigare anats. I samband med rapportarbetet så har Arkeologikonsult också uppmärksammat ett dokument från 1288 som faktiskt talar om en då nyuppförd stadsdel på Södermalm.

Tolkningen av texten i dokumentet – ”in fundo dicto suthræmalm iam de nouo constructum” – har emellertid varit omtvistad bland de historiker som sysslat med Stockholms äldre historia. Man har tvivlat på att det verkligen funnits en stadsbebyggelse där redan under medeltid. Men nu kan arkeologerna alltså visa att så är fallet och att det rör sig om en stadsdel som sedan på grund av olika politiska händelser och strategiska beslut försvann och föll i glömska.

Det går att se att det varit en reglerad bebyggelse med stenlagda gator och på tomterna har olika typer av aktiviteter ägt rum. Under det tidiga 1300-talet har metallhantverkare varit verksamma här och under andra hälften av 1300-talet ägdes och beboddes åtminstone en del av tomterna av välbesuttna handelsmän. Utifrån de påträffade gatornas placering är det tydligt att Södermalmstorgsområdet reglerats om vid ett flertal olika tillfällen under medeltiden och tidigmodern tid.

De påträffade skärvorna av den materiella kultur som de boende kring Södermalmstorg lämnat efter sig visar att de varit tämligen förmögna. Här fanns på 1300-talet vackra dryckesglas tillverkade i Venedig, keramik som kom ända från Persien och man bodde i murade hus med färgade fönsterglas där taken täckts med tegel. Bostäderna i 1500-talets handelsgårdar värmdes upp med kakelugnar, fönsterglaset var importerat från norra Frankrike och golven var täckta med glaserade golvplattor. På dessa gårdar fanns också stora timrade magasin där handelsmännen kunde förvara sina varor.

Även det tidiga 1600-talets befolkning på platsen har haft smak för livets goda. Från den tiden påträffades vackra fönsterglas, både färgade och sådana med inristad växtdekor, här fanns också ståtliga kakelugnar av en typ som annars mest återfinns i slotts- eller herrgårdsmiljöer. Keramiken och dryckesglasen, liksom rökpiporna håller även de mycket hög klass.

Rapporten utgör den första volymen i en serie av kommande rapporter från Slussenprojektet. Den går att läsa på Arkeologikonsults hemsida.

In fundo dicto Suthraemalm iam de nouo constructum … Arkeologisk dokumentation av bebyggelsen i den nya medeltida stadsdelen på Södermalm. Lämningar från vikingatid till 1600-talets mitt
Arkeologikonsult
Utkom 2019