Den svenska fotbollens kulturhistoria

I en ny avhandling vid Lunds universitet behandlas den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut fram till år 1950. Det är berättelsen om hur spelet gradvis etableras, överkommer en mängd inre och yttre problem och konflikter, för att träda in i sin guldålder under 1940-talet.

Mer konkret följs hur fotbollens medelklassdominerade maktelit försökte kontrollera skeendet inom en sport på snabb kulturell frammarsch. Det gällde att skapa och upprätthålla ett trovärdigt moraliskt ledarskap och en ideologisk åskådning, som inte bara accepterades av de underlydande massorna, av vilka majoriteten hörde till arbetarklassen, utan även av samhället i sin helhet. En stabil hegemonisk dominans eftersträvades med målet att föra fotbollen i hamn som ett manligt och klassöverskridande nationellt projekt.

Avhandlingens övergripande frågeställning syftar till att svara på vilka ideologiska och kulturella förändringar som inträffade inom fotbollen från 1800-talets slut fram till 1950. Viktigt i sammanhanget är att studera huruvida fotbollen kan ses som ett lyckosamt manligt skötsamhetsprojekt. Lika väsentligt är att besvara hur det kunde komma sig att fotbollen, genom sin klassöverskridande karaktär, växte fram till att bli Sveriges nationalsport.

För att besvara frågorna anläggs ett brett kulturhistoriskt perspektiv där analysen ligger på nationella och regionala fotbollsförbund, klubbar av olika dignitet i hela landet, klubbledningar, landslaget, spelare, domare, sportjournalister, den illegala tipsindustrin samt sist men inte minst publiken.

I avhandlingen visas att fotbollen fram till mellankrigstidens mitt var en kontroversiell företeelse, som av många förknippades med en ohämmad lokalpatriotism, smygprofessionalism, omoraliska spelarvärvningar, odisciplinära spelare, stökiga åskådare och en illegal tipsindustri. Från och med 30-talets början ökar dock spelets trovärdighet, inte minst genom de olika samförståndsarrangemang, som kommer till stånd mellan inflytelserika grupper inom och utom fotbollen. Under andra världskriget kunde fotbollen därför slutligen etableras som en nationell och okontroversiell populärkultur av rang.

Torbjörn Andersson:
Kung Fotboll. Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950
Historiska institutionen, Lunds universitet
Disputation: 4 maj 2002
Fakultetsopponent: professor Finn Olstad, Norges Idrettshöjskole