Digitaliseringen en ödesfråga för museerna

CC0

I en ny rapport till regeringen föreslår Riksantikvarieämbetet en nationell kraftsamling för att driva på museernas digitaliseringsarbete. En sådan satsning skulle enligt myndigheten ge stora samhällsekonomiska vinster. Riksantikvarieämbetet är också redo att samordna och leda en sådan satsning nationellt.

Rapporten ”Coronapandemins påverkan på museisektorn” som överlämnades till Kulturdepartementet den 22 juni är resultatet av ett uppdrag från regeringen. I uppdraget ingick att kartlägga hur museerna mött och planerar att möta de förändringar pandemin medfört. Myndigheten har också haft i uppgift att beskriva hur den kan vara ett stöd i museernas fortsatta anpassningsarbete.

Pandemin har inneburit stora påfrestningar för museerna. Uteblivna intäkter har fått stora konsekvenser för en sektor som är beroende av långsiktig och stabil finansiering för förvaltning och underhåll av kulturarvet, tydliga behov av kompetensutveckling och personella resurser. Pandemin har också visat hur avgörande museerna är för utvecklingen av ett demokratiskt, öppet och hållbart samhälle.

Den mest angelägna utmaningen, där Riksantikvarieämbetet också beskriver för regeringen hur man är redo att kliva fram och ta ett större, tydligare och mer pådrivande ansvar, rör emellertid museernas digitala transformation.

– Pandemin har med all tydlighet visat varför takten i den digitala omställningen måste öka. För att komma vidare behöver museerna både kompetens och resurser. Men arbetet kräver också tydlig samordning och att någon tar ansvar för att leda och driva arbetet på nationell nivå. Här ser vi att Riksantikvarieämbetet bör ta den rollen, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Digitaliseringen beskrivs i rapporten som avgörande för att alla, oavsett bakgrund och geografisk hemvist, ska kunna ta del av kulturarvet och att det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns stora möjligheter för fortsatt värdeskapande.

– För individen innebär ett digitalt tillgängliggjort kulturarv helt nya möjligheter till delaktighet. För forskare och entreprenörer innebär det att nya kunskaper, varor och tjänster kan utvecklas och för museerna är det en ödesfråga. Vi måste ge museerna förutsättningar att utveckla sin digitala förmåga och att digitalisera det kulturarvet dom förvaltar. Om inte riskerar vi att ovärderlig kunskap och möjligheten för museernas att utveckla sin viktiga roll i samhället går förlorad, säger Malmström

Som ett omedelbart första steg för att stödja museerna i deras omställning kopplat till digitaliseringen lyser Riksantikvarieämbetet nu också ut forskningsmedel på tio miljoner kronor, där Kulturarvsområdets digitalisering utgör ett av två fokusområden.

Rapporten ”Coronapandemins påverkan på museisektorn” finns här.

(2021-06-24)