Eliten, riket och riksdelningen

Freden i Fredrikshamn 1809, då det svenska riket delades i två delar och Finland blev en självstyrande del av det ryska imperiet, är en av de viktigaste händelserna i Nordens historia. När riksgränserna drogs på nytt tvingades officerare, ämbetsmän och präster verksamma i Finland att ta ställning till vilket land de skulle bo och verka i. Somliga flyttade över till Sverige, men de flesta valde att fortsätta sina karriärer i Finland. Efterhand började den finländska eliten alltmer orientera sig österut, i riktning mot S:t Petersburg.

I denna bok belyser Jan Samuelson förbindelserna mellan det svenska rikets västra och östra del både före och efter delningen 1809. Genom att studera äktenskapsförbindelser, flyttningar och jordägande inom samhällets högsta skikt ger han en bild av hur väl den finländska eliten var integrerad med motsvarande grupper i det svenska rikets västra del.

En central fråga är vilka följder Fredrikshamnsfreden fick för sammanhållningen mellan de tidigare svenska riksdelarna: Ledde skilsmässan till att förbindelserna bröts? Vilka konsekvenser fick den nya riksgränsen för den finländska eliten? Samuelson kastar nytt ljus över dessa frågor genom detaljerade undersökningar av sociala nätverk och flyttningsmönster bland officerare, högre civilämbetsmän och präster från 1700-talets första hälft till tiden närmast efter freden 1809.

Jan Samuelsson är docent i historia vid Mittuniversitetet i Härnösand.

Jan Samuelsson:
Eliten, riket och riksdelningen. Sociala nätverk och geografisk mobilitet mellan Sverige och Finland 1720–1820
Svenska Litteratursällskapet i Finland
Utkom 2008