En introduktion till historiestudier

Perspektiv på historia - omslag

Historien ser olika ut beroende på vilket perspektiv vi anlägger. Historiker är i allt väsentligt överens om vilka händelser och processer som har ägt rum i det förflutna, men hur de beskrivs eller vad de anses betyda varierar beroende på just perspektiv.

Syftet med boken Perspektiv på historia är att lyfta fram faktorer och begrepp som är viktiga för att förstå komplicerade sammanhang.

Boken innehåller tio kapitel som vart och ett tar upp ett specifikt tema:
Människan och naturen, Levnadsförhållanden, Genus, Sociala grupper, Teknik och vetenskap, Ekonomi, Politik och organisering, Religion och ideologi, Föreställningsvärld, Globalhistoria

I kapitlen blandas abstrakta och översiktliga resonemang med konkreta. På så vis kan läsaren knyta de allmänna och de specifika diskussionerna till varandra och förstå det lilla genom det stora och det stora genom det lilla. Därmed hoppas författarna kunna bidra till förståelsen att historia är ”något både svårare, djupare, roligare och mer intressant än bara kunskap om enskilda fakta ur det förflutna”.

Boken är främst avsedd för grundutbildningen i historiska ämnen vid universitet och högskolor.

Henrik Ågren är professor i historia vid Uppsala universitet med tidigmodern svensk kultur- och socialhistoria som specialitet. Han har tidigare skrivit läroboken Historiska undersökningar (tillsammans med Anders Florén).

Henrik Ågren (redaktör):
Perspektiv på historia. En introduktion till historiestudier
Studentlitteratur
Utkom 2015