Familjejordbruk på södra Öland under 1950- och 1960-talen

Årtiondena efter 1945, då andra världskriget var slut, var en period då stora förändringar skedde inom lantbruket på Öland och i hela Sverige. Traktorer, nya maskiner och redskap togs i bruk på gårdarna. Till detta kom en intensifierad växtförädling, handelsgödsel, djuravel samt utbildning och rådgivning. Under 1940- och 1950-talen installerades elektricitet, vatten och centralvärme i boningshusen.

I skriften Livet på landet berättar åtta personer om hur det var att växa upp på en bondgård på södra Öland under 1950- och 1960-talen. Berättelserna handlar om gården och familjen, om allt arbete som krävdes av alla och envar men också om ledig tid och glädjeämnen.

Utifrån intervjuerna konstaterar författarna bland annat att alla gårdar var tidiga med att anamma ny teknik, till exempel inköp av traktorer och installation av bekvämligheter i köken. Graden av självförsörjning var hög på samtliga gårdar. Arbetsfördelningen mellan män och kvinnor var traditionell. Där det förr var ett arbetslag som arbetade tillsammans sitter i dag bonden ensam i traktorn.

”Alla de åtta personerna vi har intervjuat tycker att den största skillnaden mellan då och nu är att människor har flyttat från landsbygden. Förr var det många människor i alla gårdar och i många byar var sammanhållningen god. Numera är gemenskapen förlorad och de som bedriver jordbruk är ensamma och jobbar under ett högt och stressigt tempo.”

De intervjuade kommer från Alby i Hulterstads socken, Södra Möckleby by och socken, Kvinnsgröta i Gräsgårds socken, Lilla Dalby i Kastlösa socken, Lilla Frö i Resmo socken, Frösslunda i Stenåsa socken, Mysinge i Resmo socken och Övra Ålebäck i Gårdby socken.

Ann Moreau & Lennart Nilsson:
Livet på landet. Familjejordbruk på södra Öland under 1950- och 1960-talen
Länsstyrelsen Kalmar län
Utkom 2023

Skriften kan laddas ned kostnadsfritt från Länsstyrelsen Kalmar län