Finlandsfrågan i svensk politik 1809–2009

Efter kriget 1808–1809 tvingades Sverige avträda nästan en tredjedel av sin landyta. Finland förvandlades, efter nära 600 år i ett gemensamt rike med Sverige, till ett ryskt storfurstendöme. Revanschistiska idéer förekom i Sverige, men med tiden ändrade frågan karaktär. Politikens mål vändes till att upprätthålla nära band med Finland och stärka dess självstyre under rysk överhöghet och självständighet efter frigörelsen 1917.

Det som kallas Finlandsfrågan har alltid varit och förblir ett avgörande element i svenskt säkerhetspolitiskt tänkande. I Jättens andedräkt grans­kas hur svenska politiker under två sekler har brottats med frågeställningen: hur bistå Finland utan att gå så långt att den egna nationella säkerheten riskeras, hur hålla Ryssland, »jätten« i öster, på avstånd? Stort utrymme ägnas vägen till Finlands själv­ständighet, inbördeskriget 1918, vinterkriget 1939–1940 samt fortsättningskriget 1941–1944. Men också det kalla kriget behandlas, med decennier av sovjetiska strävanden att påverka finsk politik, fram till Sovjetunionens upplösning 1991. Linjerna följs in i 2000-talet och Sveriges och Finlands medlemskap i EU.

I essäns lediga form analyserar Krister Wahlbäck de långa perspektiven och ger samtidigt inträngande bilder av tankegångar och bedömningar hos ledande politiker i Sverige, Finland och även Ryssland. Ibland förs kontrafaktiska resonemang – vad hade hänt om man valt en annan väg, handlat annorlunda?

Jättens andedräkt utkom första gången 2011. Detta är en nyutgåva med inledning av den tidigare stats- och utrikesministern Carl Bildt, ett porträtt av Krister Wahlbäck av Mats Bergquist samt detalj- och översiktskartor.

Krister Wahlbäck (1937–2013) var statsvetare, historiker och ambassadör. Han utkom även bland annat med Den svenska neutralitetens rötter och Baltisk befrielse. Svenska insatser för friheten.

Krister Wahlbäck :
Jättens andedräkt. Finlandsfrågan i svensk politik 1809–2009
Appell Förlag
Utkom 2023