Fornminnesinventering i Kronoberg och Sörmland

Riksantikvarieämbetets arkeologer arbetar just nu med att fornminnesinventera Kronobergs och Södermanlands län. Första gången som områdena inventerades var på 1950-talet. Den här gången förväntar sig Riksantikvarieämbetet bland annat att hitta gravar, boplatser och järnframställningsplatser från förhistorisk tid, samt övergivna gårdar, torp, fångstgropar och tjärframställningsplatser från historisk tid.

När Riksantikvarieämbetet inventerade områdena första gången, sökte man efter synliga monument som till exempel gravar. Idag har fornminnesbegreppet vidgats, vilket innebär att man även letar efter fornlämningar utan synliga markeringar ovan jord, till exempel stenåldersboplatser.

Fornminnesinventeringen i Kronobergs län görs i samarbete med Smålands museum och är koncentrerad till delar av Tingsryds och Älmhults kommuner. I Södermanlands län inventerar Riksantikvarieämbetet områden i Flens och Strängnäs kommuner. Med karta och kompass söker arkeologerna systematiskt igenom terrängen och till sin hjälp har de kartor, uppgifter från litteratur och upplysningar från lokalbefolkningen. Inventeringen omfattar alla fornlämningar från stenåldern fram till och med 1800-talet. Fältarbetet påbörjades i april och kommer att pågå fram till november månad.

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering började 1938. Syftet är i första hand att dokumentera den svenska kulturmiljön, men också att ta fram ett underlag för forskning. I första omgången inventerades hela landet utom fjälltrakterna. 1996 påbörjades även en fjällinventering och i sommar kommer delar av fjällen i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län att inventeras.

(2001-06-11)