Forskning som står upp för humaniora får Einar Hansens pris

Einar Hansens svenska forskningspris på 150 000 danska kronor tilldelas i år kunskapshistorikern Johan Östling. Han får det för sin forskning och för sitt engagemang i det offentliga samtalet – insatser som vill påverka humanioras ställning på båda sidor om Öresund.

Johan Östling är universitetslektor och docent i historia vid Historiska institutionen på Lunds universitet. Hans forskning är främst inriktad på forskning om kunskap, idéer, kultur och politik i det moderna Europa, i synnerhet i Sverige och Tyskland. Han fokuserar på kunskapens plats i samhället och i människors liv, hur den fungerar och sprids i miljöer utanför akademin.

Johan Östling började sin forskarkarriär med avhandlingen Nazismens sensmoral. Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning, för vilken han belönades med Cliopriset 2009. Efter avhandlingen 2008 har han arbetat inom det nya forskningsfältet kunskapshistoria, som i hans fall omfattar universitetshistoria, biografier, historiografi och samspelet mellan ideologi och samhällsförändring.

Johan Östlings inriktning på universitetshistoria resulterade 2016 i boken Humboldts universitet. Bildning och vetenskap i det moderna Tyskland. År 2019 tillträdde han en tjänst som Wallenberg Academy Fellow och inom ramen för den undersöker han humaniora i efterkrigstidens svenska och tyska offentligheter.

För att utveckla det kunskapshistoriska fältet har han tillsammans med några kollegor i Lund utvecklat den dynamiska forskningsmiljön Centrum för kunskapshistoria. Den är placerad i Lund och har många förgreningar i Norden och i internationella nätverk.

Utöver sina forskningsinsatser är Johan Östling mycket engagerad i det offentliga samtalet där han både genom sitt eget exempel samt mer principiellt hävdat vetenskapens viktiga roll i debatten, inte minst humanioras. Han har på uppdrag av flera svenska forskningsfinansiärer lett ett projekt med syftet att analysera samtidens föränderliga medie- och kunskapssystem för att ta reda på hur man bäst kan underlätta och stimulera humanisters och samhällsvetares samverkan med det omgivande samhället.

Einar Hansens Forskningsfond stiftades av förläggaren och skeppsredaren Einar Hansen. Fondens styrelse består av forskare från Köpenhamns och Lunds universitet och ska verka för samarbete mellan de båda universiteten. Varje år delas Einar Hansens legat för framstående humanistisk forskning ut till två yngre forskare, en vid Köpenhamns och en vid Lunds universitet. De får 150 000 danska kronor var.

Årets danska pris för framstående humanistisk forskning tillfaller filosofie doktor Andreas Bandak, antropolog och lektor i komparativa kulturstudier vid Institutet för tvärkulturella och regionala studier på Köpenhamns universitet.

(2021-11-13)