Stenåldersjägare påverkade populationerna av däggdjur

Denna avhandling syftar till att belysa den påverkan som olika grupper av jägare-samlare i Skandinavien hade på vilda däggdjurpopulationer under stenåldern. Mer specifikt är syftet att undersöka möjligheten att identifiera exempel på överexploatering, selektiv jakt eller förflyttningar av vilda däggdjur till platser där de inte funnits tidigare, och diskutera vilka konsekvenser detta kan ha haft för både djur och människor.

Skelettmaterial från vilda däggdjursarter från ett antal arkeologiska fyndplatser analyserades genom genetiska analyser, isotopanalyser samt 14C-dateringar, vilket gjorde det möjligt att undersöka hur dessa djurarter förändras genetiskt över tid. Dessa förändringar diskuteras sedan för att bedöma om de orsakades av mänskliga handlingar eller klimathändelser. De arter som studeras i denna avhandling valdes ut då de antas ha haft en stor betydelse för människor under förhistorien.

Avhandlingen omfattar fem delstudier där fyra olika djurarter avhandlas. Den första studien undersöker förekomsten av skogsharar på Gotland, och diskuterar hur de kom dit och var de kom ifrån. Den andra studien utforskar genetiska förändringar hos gråsälspopulationen i Östersjön, och diskuterar om människor och/eller klimathändelser var avgörande för det plötsliga försvinnandet av gråsälar från ön Stora Karlsö för 8 500 år sedan. Den tredje studien handlar om ett skifte där älgen försvinner från de arkeologiska källorna i norra Sverige i slutet på stenåldern, och diskuterar om försvinnandet berodde på ohållbar jakt. Den fjärde studien analyserar och diskuterar grönlandssälens genetiska historia i Östersjön, vad den hade för ursprung och varför den försvann. Den femte studien är en metodologisk undersökning som syftar till att förenkla genetiska könsbestämningar av sälar.

Det gick att se stora genetiska förändringar bland de studerade djurartspopulationerna över tid, och människan har sannolikt bidragit till detta i flera fall, till exempel genom överexploatering och förflyttningar av djur. Då dessa förändringar ofta inträffade i samband med olika klimathändelser, är det troligt att de orsakats av en kombination av mänskliga aktiviteter och klimathändelser.

Hans Ahlgren:
Prehistoric human impact on wild mammalian populations in Scandinavia
Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet
Disputation: 15 oktober 2021