Försvarets traditioner

Boken Försvarets traditioner är en beskrivning av Försvarsmaktens samlade traditioner från och med 1500-talet och fram till i dag. Den har tagit fram av Försvarets traditionsnämnd och ger också rekommendationer till hur traditionsfrågorna kan hanteras i samband med de stora strukturella förändringar som nu sker.

Bokens innehåll bygger på aktuella traditioner som regleras i Försvarsmaktens ceremonireglemente samt traditionsdokumentet Försvarets traditioner med översiktlig historik från 1500-talet som gavs ut av Statens försvarshistoriska museer 2012. Denna utökade upplaga kopplar ihop traditionsarvet och den historiska bakgrunden med försvarets nuvarande struktur. Med anledning av det förändrade omvärldsläget kommenteras även förändringar som skett under perioden 2015–2021.

Försvarets traditioner behandlar den organisatoriska utvecklingen inom Försvarsmakten och den historiska bakgrunden för varje enskilt förband. Inte minst beskrivs försvarets omriktning de senaste åren från i stort sett huvudsakligen internationella insatser till prioritering och förstärkning av det nationella försvaret. Boken tar även upp myndigheter med försvarsanknytning ”som idag har militära traditioner och som medges föra örlogsflagga”, det vill säga Försvarshögsskolan, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt, Plikt- och prövningsverket samt Statens försvarshistoriska museer.

Fram till början av 1980-talet fanns ingen fast instans för traditionsfrågor utan dessa behandlades på olika håll inom Försvarsmakten. År 1983 inrättades Armén traditionsnämnd och två år senare bildades på uppdrag av regeringen Försvarets traditionsnämnd, som sedan 1992 är en egen organisatorisk enhet inom myndigheten Statens försvarshistoriska museer.

Försvarets traditioner
Statens försvarshistoriska museer
Utkom 2021