Rapporten Godegårds bergslag är den tjugonde i en serie från projektet Atlas över Sveriges bergslag. Projektets övergripande syfte är att i text- och kartform publicera det arkeologiska materialet kring de bergshistoriska lämningarna inom de bergslag som har ett medeltida ursprung. Genom att även koppla lämningarna till kartarkivalier, historiska uppgifter och kvarstående bebyggelse i miljöerna är avsikten att rapporterna både skall tjäna som utgångspunkt för fördjupad forskning och som underlag för arbetet inom kulturmiljövården.

Rapporterna kan också tjäna som guide till bergshistoriska miljöer både för forskaren och för den hembygdsintresserade. Projektet drivs som ett samarbetsprojekt mellan Jernkontoret och Riksantikvarieämbetet samt den regionala kulturmiljövården i de berörda länen.

Godegård är Östergötlands nordvästligaste socken och utgjorde den minsta av Östergötlands norra bergslager. Befolkningen utgjordes till största delen av arrendator och i de flesta fall utgick arrendet med kolning och körslor. Bergsbruket lades ned tidigt inom Godegårds bergslag och i stället blev området specialiserat på spiksmide och kolning.

Olle Hörfors är antikvarie vid Östergötland länsmuseum.

Olle Hörfors:
Godegårds bergslag. En sammanställning över de bergshistoriska lämningarna i Godegårds socken och västra delen av Tjällmo socken, samt en översiktlig redovisning av Kristbergs socken
Jernkontorets bergshistoriska utskott/Riksantikvarieämbetet
Utkom 2010