Gränstrakt

Malmö Konstmuseum och Ystads konstmuseum
18 maj – 3 november 2024

Utställningen Gränstrakt utgår från Malmö Konstmuseums och Ystads konstmuseums omfattande samlingar av skånska landskapsmålningar från perioden 1850–1950. På båda museerna visas äldre måleri i dialog med samtida verk. Gränstrakt är alltså en utställning som visas på två platser.

Med landskapsmåleriet som lins får vi syn på vårt förhållande till naturen och oss själva genom tiderna. I dag har frågor om nationell identitet och samhörighet i relation till konst och kultur återigen aktualiserats i svensk politik. Gränstrakt problematiserar landskapsmåleriets roll i förhållande till föreställningar om en kulturellt homogen och ursprunglig plats i det förflutna och hur konstnärliga gestaltningar har använts för att skapa känslor av samhörighet.

På Malmö Konstmuseum fokuserar utställningen på åren mellan 1850 och 1915 då urbaniseringen och industrialiseringen tog fart i Sverige och allt fler lämnade landsbygden för ett liv i de växande städerna. Landsbygden och skildringar av den blev en projektionsyta för det oföränderliga och trygga i en oviss tid.

Moderniseringen innebar också att ett nationsmedvetande formades. Folket skulle enas under en gemensam idé om svenskhet och konstnärliga skildringar av Sveriges landskap använddes som verktyg i processen. Men vissa landskap och motiv ansågs inte tillräckligt ”svenska” för att passa in – däribland den skånska slätten. I Skåne växte däremot en stark lokalpatriotism fram, som bland annat stärktes genom landskapsmåleriet, museernas samlande och utställningsverksamhet.

På Ystads konstmuseum gör Gränstrakt nedslag i 1900-talets första hälft och fem landskapsmålare som är väl representerade i samlingarna. Här möter deras målningar samtida verk som undersöker frågor om plats och identitet. I mötet får vi syn på hur kulturarvet påverkar vår bild av landskapet och landsbygden i dag.

Bilder av landskapet förekommer inte bara inom konsten, utan även i sammanhang som reklam och marknadsföring. Stereotypa bilder av Skåne används för att locka såväl turister som investerare. Landskapsbilder används också i politiska kampanjer, både för att förmedla hopp om en grönare framtid och konservativa föreställningar om att det var bättre förr.

I dag är synen på naturen ett av de starkaste elementen i det svenska nationella medvetandet. Frågor om nationell samhörighet i relation till konst och kultur är högst aktuella, inte minst med anledning av det pågående arbetet med att ta fram en svensk kulturkanon.