Grav- och kultplatsen vid Galtbacken

Utgrävningar pågår just nu utmed den sträcka som senare ska bli en ny förbifartsled sydväst om Eskilstuna. Det gäller den s k Västerleden. En av undersökningarna är inom fastigheten Lagersberg i Fors socken, på ett höjdparti som i folkmun benämnts ”Galtbacken”.

I trakten finns många fornlämningar, allt från stenålder och fram till medeltid. Monumentala rösen i krönläge, mittblocksgravar, gravfält, skärvstenshögar och depåfynd av bronsföremål (bl.a. de s.k. Skogstorpsyxorna – ceremoniyxor från bronsåldern) antyder att området varit särskilt betydande under bronsålder och äldsta järnålder. Fors socken har även i ett nationellt perspektiv anmärkningsvärt många och stora bronsåldersgravfält. Särskilt dominerande är mittblockgravar vilka dateras till yngre bronsålder och äldsta järnålder. I området finns också många boplatslämningar med skärvstenshögar.

Just vid Galtbacken skär vägsträckningen rakt igenom ett sammansatt men också väl avgränsat fornlämningsområde. Den berörda bergshöjden höjer sig markant (15 – 20 meter) över den omgivande åkermarken.

Centralt på höjden finns en svacka med ett mindre kärr som inramas av distinkta höjdpartier i väster, nordväst, norr och en något flackare höjd i sydost. På krönen av dessa ligger tre gravfält med stensättningar, mittblocksstensättningar och rösen, samtliga sannolikt från bronsålder-äldsta järnålder.

Söder om kärret finner vi en stor flack yta som som avslutas av en låg bågformad moränvall. Från förundersökningen vet vi att den ytan innehåller ett fyndförande kulturlager och ett flertal härdar, utanför undersökningsområdet finns dessutom minst en skärvstenshög.

(2000-09-22)