En halv miljard till det kyrkliga kulturarvet

Heda kyrka utanför Ödeshög. Foto: Maria Svensk.

Heda kyrka utanför Ödeshög. Foto: Maria Svensk

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för 2020 är klar. Svenska kyrkans stift och församlingar får dela på 460 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. Under 2019 inträffar en så kallad kontrollstation, när staten utvärderar systemet med den kyrkoantikvariska ersättningen.

När regeringen lämnade budgetpropositionen för 2019, det vill säga före kontrollstationen, beräknades nivån på ersättningen fortsatt vara 460 miljoner kronor år 2020, utifrån den information som då fanns att tillgå. Regeringen gör sin slutliga bedömning om den kyrkoantikvariska ersättningens storlek för år 2020 i höstbudgeten.

– Den kyrkoantikvariska ersättningen går till att vårda och underhålla viktiga delar av kulturmiljön. Såväl i städer som på landsbygd utgör kyrkomiljöerna påtagliga inslag. Men kyrkorna är viktiga av flera skäl. Kyrkorna används i dag för samma ändamål som när de byggdes och skapar kontinuitet och eftertanke i en föränderlig värld, men också en historisk klangbotten för att möta framtidens frågor. Det är ett delat ansvar mellan Svenska kyrkan och staten att se till att kyrkorna fortsatt bevaras, används och utvecklas, säger Markus Dahlberg, chef på enheten för kulturarvsstöd på Svenska kyrkan.

Merparten – 88 procent – av stiftens ansökningar rör projekt som relaterar till vårdinsatser. Övriga ansökningar handlar om skadeförebyggande insatser, arbete med säkerhetsfrågor och vård- och underhållsplanering. Ansökningarna rör framför allt kyrkobyggnader, drygt 93 procent, därefter kyrkliga inventarier, drygt 5 procent och kyrkotomter, knappt 1 procent.

Den slutliga fördelningen av pengarna görs i höst, då stiften beslutar vilka projekt i församlingarna som ska få bidrag.

Vid relationsförändringen år 2000 kom Svenska kyrkan och staten överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för de kulturhistoriska värdena i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Kyrkostyrelsen fördelar i år totalt 460 miljoner kronor till stiften. Mest får Lunds stift (65 mkr) följt av Göteborgs stift (54,3 mkr) och Uppsala stift (46,3 mkr).

(2019-06-14)