Grundfinansieringen av länsmuseerna måste öka

Jönköpings läns museum, Kalmar läns museum, Länsmuseet Västernorrland och Bohusläns museum. Foto: Jönköpings läns museum samt Jopparn, Blajo och Boberger (Wikimedia Commons)

Jönköpings läns museum, Kalmar läns museum, Länsmuseet Västernorrland och Bohusläns museum. Foto: Jönköpings läns museum samt Jopparn, Blajo och Boberger (Wikimedia Commons)

Länsmuseernas samarbetsråd träffar kulturminister Amanda Lind den 25 november för fortsatta samtal och kommer då framföra hur angeläget det är att staten arbetar fram en tydlig strategi för de regionala museerna. Samarbetsrådet föreslår att regeringen bör ge Myndigheten för kulturanalys i uppdrag att analysera länsmuseernas situation och framtidsutsikter. Ur ett regionalpolitiskt perspektiv är det även rimligt att alla landets länsmuseer ges ett ekonomiskt stöd för att på samma sätt som de statliga museerna införa fri entré eller på annat sätt arbeta för att nå grupper som sällan eller aldrig går på museer. Länsmuseerna har unika förutsättningar att nå hela befolkningen och därmed tillgängliggöra kunskaper och kulturarv i hela landet.

Sveriges länsmuseer har under många år försökt uppmärksamma staten på att många länsmuseer befinner sig i ett mycket allvarsamt ekonomiskt läge. Runt omkring i Sverige sker årliga personalneddragningar och flera museer tvingas till bristande underhåll av föremål och kulturhistoriska byggnader. Den svaga grundfinansieringen leder också till färre utställningar och pedagogiska program riktade till barn.

När statsbudgeten presenterades fanns det stora förväntningar. Vi hade hoppats på ett trendbrott med höjda och värdesäkrade uppräkningar eftersom både S, MP, C och L i olika sammanhang hade talat om behoven av höjda anslag till den så kallade kultursamverkansmodellen. Tyvärr tvingades vi konstatera att staten har varit fortsatt återhållsam med uppräkningen till den regionala kulturverksamheten, vilket leder till att länsmuseernas budgetar fortsätter att urholkas.

De få satsningar som regeringen föreslår gynnar framför allt verksamheter i Stockholm. Detta känns ologiskt med tanke på att regeringen i övrigt ofta betonar att hela landet ska leva och utvecklas. Länsmuseerna anser att det saknas en aktiv kulturpolitik som gynnar hela landet.

Länsmuseerna är tillsammans Sveriges största museum. Vi har stora framtidsmöjligheter och en potential att bli Sveriges mest spännande arena för kultur- och samhällsfrågor. Som vi ser oss själva är länsmuseerna en samhällsresurs som verkligen bidrar till fördjupad kunskap och ett öppet och demokratiskt samtal, men att vi skulle vilja och kunna bidra så mycket mer. Varje krona som satsas på länsmuseerna är en investerad krona på fördjupad förståelse om vår kulturhistoria och vår samtid. Dessutom är museerna en bra arena för lärande för våra barn och unga.

Jonas Hellberg
Ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd