Guide för historiska studier

Metodkunskaper är nödvändiga för att både skriva, läsa och förstå vetenskaplig text. För att kunna få fram och ta del av information i historiska källor krävs både kvalitativa och kvantitativa metoder av olika slag. Den här grundboken har därför ett brett anslag och presenterar ett flertal praktiska tillvägagångssätt inom historiska studier.

Boken har tre delar. I den första behandlas de inledande faserna av en historisk studie, med kapitel om undersökningsdesign och källkritik. Den andra delen har en kvalitativ inriktning och samlar kapitel om textanalys, begreppshistoria, diskursanalys och muntlig historia. I den tredje delen är fokus kvantitativt och här tar författarna upp beskrivande statistik, korrelations- och regressionsanalys, kollektivbiografi och korrespondensanalys samt rumslig metod.

Metod – guide för historiska studier är avsedd för studenter i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen med historisk inriktning vid universitet och högskolor.

Martin Gustavsson är docent i ekonomisk historia och verksam vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet samt inom Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) vid Uppsala universitet. Yvonne Svanström är universitetslektor och docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

Martin Gustavsson & Yvonne Svanström (redaktörer):
Metod – guide för historiska studier
Studentlitteratur
Utkom 2018