Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef för SACO och den danske arkeologen Finn Ole Sonne Nielsen har utsetts till hedersdoktorer vid den humanistiska fakulteten i Lund. De kommer att promoveras i Domkyrkan tillsammans med övriga nyblivna doktorer den 29 maj.

Nedan följer delar av Humanistiska fakultetens motiveringar:

Gunnar Wetterberg läste historia i Lund och började därefter en karriär inom UD och är numera samhällspolitisk chef vid SACO. Wetterberg har skrivit många böcker varav flera inom det historiska fältet. Bland dessa kan nämnas hans biografi av Axel Oxenstierna och essäsamlingen Levande 1600-tal.

Wetterberg verkar huvudsakligen inom den populärhistoriska genren och är ovanligt skicklig inom denna. Hans arbeten är gedigna och omsorgsfullt underbyggda. Kunnigt förmår han lyfta fram centrala aspekter och samtidigt göra historieforskningen tillgänglig för en bredare publik. Väsentligt i sammanhanget är också hans omfattande publicistiska verksamhet i massmedier där han flitigt recenserar historiska verk och i olika sammanhang aktivt bidrar till att lansera historiska perspektiv i den aktuella samhällsdebatten. Han är en mycket god förespråkare på offentlighetens arena för betydelsen av ett historiskt tänkande.

Finn Ole Sonne Nielsen, antikvarie och biträdande chef vid Bornholms Museum i Rönne, är en välkänd arkeolog och forskare inom dansk arkeologi och han är en nyckelperson i kontakter och nätverk som rör Östersjöländernas förhistoria och medeltid. Han har gjort betydande insatser när det gäller arkeologi och forskning kring så olika teman som neolitiska hus, bronsålderns hällristningar, järnålderns boplatser med till exempel “Sorte Muld” samt medeltidens bebyggelse, kyrkor och borgar. Nielsen har också varit den helt avgörande länken för att knyta samman Bornholms mycket aktiva amatörarkeologer med museer och universitet.

Med hans bistånd har amatörarkeologer från Bornholm medverkat vid metalldetektorundersökningar på den stora Uppåkraboplatsen i Skåne, vilket varit av avgörande betydelse för förståelsen av platsen. Genom snart tre årtionden har han varit en viktig samarbetspartner för Institutionen för Arkeologi och Antikens historia vid Lunds universitet.