Helsingborgs stad producerar genom en historikkommitté sedan 1920-talet en stadsmonografisk bokserie. Hittills har 15 böcker getts ut som speglar Helsingborgs historia på olika sätt och nu är del VIII:1 klar. I de tidigare volymerna har främst centrala staden behandlats, men nu skrivs också landsbygdens historia.

Den nya boken behandlar landsbygden kring Helsingborg, de områden som blev en del av Helsingborgs kommun i samband med kommunreformen 1970. Boken inleds med ett avsnitt om Helsingborgslandskapet, vidare behandlas olika aspekter på utvecklingen i området under förhistoria och medeltiden, det danska adelsväldet och riksbytet, brott och rättskipning under 1600- och 1700-talet samt skiftesreformerna och den omvälvning av landsbygdens odlingar och bebyggelse som dessa ledde till.

Boken är illustrerad med kartor och bilder av miljöer och företeelser knutna till den historiska utvecklingen i området. Artiklarna har författats av docent Lars-Eric Jönsson, docent Kristna Jennbert, docent Peter Carelli, fil.dr Stefan Persson, fil.dr Solveig Fagerlund och fil.dr Henrik Svensson.

Historikkommittén bildades efter en motion till stadsfullmäktige från konsul Oscar Trapp 1912. Det första bandet gavs ut 1925 och behandlade forntiden och den äldre medeltiden. Ordförande i historikkommittén är Bengt Lindskog och sekreterare är stadsantikvarie Karin Gustavsson.

Helsingborgs stads historia. Del VIII:1. Landsbygden
Helsingborgs stad
Utkom 2010