Hildebrandspriset till Fredrik Hallgren

Fredrik Hallgren. Foto: Jenny Holm

Fredrik Hallgren vid utgrävningen i Kanaljorden i Motala. Foto: Jenny Holm

Svenska Fornminnesföreningens pris till minne av Bror Emil och Hans Hildebrand år 2022, med en prissumma på 25 000 kronor, tilldelas arkeologen Fredrik Hallgren.

Fredrik Hallgren är en erkänd expert på skandinavisk stenåldersarkeologi. Han disputerade år 2008 vid Uppsala universitet med avhandlingen Identitet i praktik. Lokala, regionala och överregionala sociala sammanhang inom nordlig trattbägarkultur där han särskilt intresserade sig för stenålderns hantverkspraktiker och deras roll för kulturell identitet. Han arbetar nu som arkeolog vid Stiftelsen Kulturmiljövård.

I sin yrkesroll har Hallgren lett flera spektakulära grävningar såsom av den mesolitiska bosättningen i Kanaljorden vid Motala ström (2009–2013). Vid undersökningar i Dagsmosse i Östergötland fann han och medarbetare tidigare okända stenåldersboplatser och ett mycket fint och välbevarat organiskt fyndmaterial i spåren av pågående torvtäkt. Projektet har inte bara gjort flera spektakulära nyfynd utan även mycket tydligt visat på vilka arkeologiska skatter och möjligheter som döljer sig i miljöer som sällan dokumenteras eller inventeras systematiskt. Likaså på det akuta behovet av att den här typen av miljöer utreds och kartläggs bättre än vad som gjorts tidigare, för att kunna skydda dem bättre.

”Fredrik Hallgren har ett stort och starkt intresse för sitt fält, vilket också lett honom att göra återkommande egna fältstudier och undersökningar på olika platser i Skandinavien, ofta bekostade med stipendiepengar eller ur egen ficka. Med stor kunskap och oförtruten entusiasm i bagaget framträder han som både expert och som en stark och egen röst som talar för kulturarvet och arkeologin”, skriver Fornminnesföreningen.

Hildebrandspriset instiftades av Svenska Fornminnesföreningen år 1934. Det delas ut till en eller flera pristagare för ”förtjänstfullt arbete inom ämnena nordisk arkeologi och medeltidsforskning, inklusive numismatik”. Fornminnesföreningens styrelse beslutar vem som skall få priset.

De senaste pristagarna
2020: Elisabeth Arwill-Nordbladh
2019: Magnus Källström
2018: Ulf Näsman & Charlotte Fabech
2017: Kersti Markus
2016: Bente Magnus
2015: Herman Bengtsson
2014: Kent Andersson
2013: Göran Dahlbäck & Olle Ferm
2012: Maja Hagerman
2011: Carina Jacobsson
2010: Torun Zachrisson
2005: Christian Lovén
2004: Birgit Arrhenius
2003: Inger Estham
2002: Ingmar Jansson
2002: Noel Broadbent
2001: Jan Svanberg
2000: Mats Burström & Anders Carlsson

(2023-08-15)