Höjda anslag ger 263 miljoner till kulturmiljövård

Övedsklosters slott. Foto: Bengt A Lundberg (CCBY)

Fasadrenoveringar ska utföras på Övedsklosters slott. Foto: Bengt A Lundberg (CCBY)

Riksantikvarieämbetet har fördelat 2018 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. Merparten av de 263 miljonerna (236 miljoner kronor) fördelas av länsstyrelserna som efter årets höjning av budgeten fick 28 miljoner kronor mer att fördela jämfört med 2017.

I höstbudgeten beslutade regeringen att höja anslagen till kulturmiljövård. Detta gör att länsstyrelserna i år får hela 28 miljoner kronor mer än 2017 att fördela till kulturmiljövård, sammanlagt 236 miljoner kronor.

– Det är glädjande att kunna erbjuda en förstärkning till kulturmiljövården ute i länen. På sikt medför den här höjningen bättre förutsättningar att bevara en mångfald av kulturmiljöer, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Bidraget får lämnas till vård, information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer samt framtagande av kunskapsunderlag. För detaljer kring planerade åtgärder i länen, kontakta respektive länsstyrelse.

De pengar (27 miljoner) som inte fördelas till länsstyrelserna reserveras för bland annat projektet Digital Arkeologisk Process, intrångsersättningar vid nyinrättade kulturreservat och byggnadsminnen samt konservering i samband med fynd vid utgrävningar.

Några av satsningarna 2018:

  • För akuta åtgärder i länen fördelas totalt närmare 3,6 miljoner kronor: Länsstyrelsen i Örebro län får 1 250 000 kronor att fördela för förstärkning av dammarna vid kulturreservatet Pershyttan. Länsstyrelsen i Dalarnas län får 1,2 miljoner kronor att fördela till arbeten vid masugnen i Ulfshyttan, medan Länsstyrelsen i Västmanland tilldelas ytterligare 1,1 miljoner kronor för åtgärder på slussportarna i byggnadsminnet Strömsholms kanal.
  •  Nya projekt för 2018 är fasadrenovering vid Övedsklosters slott som Länsstyrelsen i Skåne får fördela två miljoner kronor till, samt världsarvet Tanum som får 1 500 000 kronor, bland annat för ökad fysisk tillgänglighet, via Länsstyrelsen i Västra Götaland.
  • 750 000 kronor fördelas till kostnader för projekt i samverkan med Hantverkslaboratoriet. Berörda län är Dalarna, Västmanland och Västerbotten.
  • Två miljoner kronor reserveras för senare fördelning när det gäller bidrag till föreningen Laponiatjouttjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia.

(2018-02-01)