I 13 och KA 3 byggnadsminnesförklaras

Regeringen har beslutat att byggnadsminnesförklara Dalregementet (I 13) i Falun och KA 3, kustartilleriregementet inklusive Bunge flygfält i Fårösund, Gotland. Samtidigt fastslogs också skyddsföreskrifter för anläggningarna. Dessa säger bl.a. att vissa byggnader inom områdena inte får rivas eller flyttas och att de ska underhållas på så vis att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Vissa byggnader har mer omfattande skydd som innebär att de inte får byggas om. I några byggnader får vissa rum inte heller göras om invändigt – det gäller bl.a. mässen i Dalregementets kanslihus, där även flera av inventarierna finns bevarade.

Dalregementet inrättades år 1628 och är ett av Sveriges äldsta landskapsregementen. Anläggningen som den ser ut idag uppfördes i huvudsak mellan åren 1902 och 1911, men även modernare byggnader ingår. Dalregementet har representativa kulturvärden genom att området som en typanläggning från tidigt 1900-tal är komplett med viktiga karaktärsbyggnader bevarade. Mässen representerar i sig en lång militär historia. Den har en påkostad och idag sällsynt interiör med högt kulturhistoriskt värde.

KA 3, inkluderande Bunge flygfält, på norra Gotland är ett av landets få bevarade militära förband utförd i funktionalistisk anda. Huvuddelen av byggnaderna är uppförda mellan 1930- och 1950-talen, men i byggnadsminnesförklaringen ingår även modernare byggnader. Anläggningen är utformad för att förhindra luftangrepp och har varit en viktig bas för landets kustförsvar. Byggnadernas olika ålder och deras enkla utförande visar på en militär kontinuitet och anläggningen har sammantaget ett stort kulturhistoriskt värde.

Besluten är fattade efter förslag från Riksantikvarieämbetet.

(2000-12-22)