Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900

Den nya staten

Vem har det yttersta ansvaret för att samhället fungerar? Ett vanligt svar är staten och länge har politiker och teoretiker diskuterat vilken roll statsmakten ska ha. Vad är allmänt och offentligt, vad är enskilt och privat?

Den moderna välfärdsstatens rötter kan spåras tillbaka till tiden runt sekelskiftet 1900. Statens uppgifter utökades och vidgades då till nya samhällssektorer. Men gränsen för statliga ingripanden blev föremål för tolkning och intensiv debatt, i och utanför riksdagen.

I antologin Den nya staten undersöker författarna hur synen på staten och dess mandat förändrades i industrialismens genombrottstid. Genom fallstudier behandlas bland annat statens roll i formandet av skogspolitiken, regleringen av dagspressen, vattendragens allmännytta, alkoholförsäljningen och rätten att bedriva gårdfarihandel.

Erik Nydahl är fil.dr i historia och verksam som forskare och lärare vid Mittuniversitetet. Hans forskning inriktas mot industrialiseringen och dess konsekvenser, med fokus på perioden mellan 1850 och 1950. Jonas Harvard är docent i historia vid Mittuniversitetet där han bland annat undervisar på journalistprogrammet. Hans forskning har rört mediehistoria i bred mening.

Erik Nydahl & Jonas Harvard:
Den nya staten. Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900
Nordic Academic Press
Utkom 2016