Isak Gustaf Clason och resan mot en ny arkitektur

Isak Gustaf Clason (18561930) var en av Sveriges mest inflytelserika arkitekter kring sekelskiftet 1900. Om detta vittnar alla de byggnader som han ritat och restaurerat, och som än i dag beundras för sin skönhet. Hans kanske mest kända verk är Nordiska museet, som han arbetade med under 17 år, från skiss till färdig byggnad.

Clasons arkitektur baseras på ett metodiskt arbetssätt med tydliga och detaljerade ritningar. Det var hans övertygelse att en tydlig viljeyttring, präglad av konsekvens och logik, måste genomsyra varje byggnad från helhet till detalj.

Under en lång bildningsresa till Frankrike, Spanien och Italien 1883 1886 fann Clason nya förebilder, som smälte samman stilelement från olika tider och kulturer. Breven och anteckningarna som Clason skrev under sin grand tour speglar hans starka personlighet och hans förmåga till kritiskt iakttagande. Pennan och penseln var hans redskap för att fånga och analysera arkitekturen i dess sammanhang.

I boken Isak Gustaf Clason – resan mot en ny arkitektur återges, förutom ritningar, en lång rad av hans skisser, teckningar och akvareller. Inspirerad av alla intryck under resan började Clason ifrågasätta de dominerande strömningarna på hemmaplan och vända upp och ner på nystilarnas regelbok.

I sin gärning som arkitekt kom han senare att knyta samman nationalromantiken med stormaktstidens gestaltningstradition. Han skapade vackra, välbyggda hus i hållbara, äkta material hus som väckte uppmärksamhet och snart blev stilbildande för en ny generation arkitekter.

Kerstin Barup är arkitekt, tidigare professor i bebyggelsevård vid Lunds tekniska högskola samt professor i restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I dag är hon visiting professor i arkitektur vid Downing College, Cambridge University. Mats Edström är arkitekt, tidigare professor i arkitektur vid Lunds tekniska högskola och professor i byggnadsvård vid Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo.

Kerstin Barup & Mats Edström:
Isak Gustaf Clason – resan mot en ny arkitektur
Bokförlaget Stolpe
Utkom 2024