Kampen om den moderna folkkyrkan

Svenska kyrkans radikala reformprogram från mellankrigstiden bromsades av riksdagen. De politiska partierna ville ha en etniskt-nationell kyrka i stället för den vision av en modern folkkyrka som Svenska kyrkan förde fram. Därmed stärkte politikerna sitt inflytande och tvingade den kyrkliga opinionen på defensiven. Det visar Sven Thidevall i sin avhandling om hur den moderna folkkyrkan formades.

Den kristna kyrkan fanns sedan länge på plats, när det moderna samhället bröt igenom och omvandlade människors livsvillkor. När Sverige moderniserades var det ofrånkomligt att också Svenska kyrkan skulle förändras, men det var inte ofrånkomligt på vilket sätt det skulle ske. Om detta stod kampen hård under mellankrigstiden. På den kyrkliga arenan dominerade en religiöst motiverad vision av en modern folkkyrka. På den politiska arenan var däremot en etniskt grundad folkkyrkosyn den vanliga.

Det var under denna tid som de politiska partierna tog över de beslutande organen i kyrkan. Samtidigt förstärktes kyrkans karaktär av myndighet, medan de allt tydligare dragen av folkrörelse trängdes tillbaka. Detta fick avgörande betydelse för kyrkans möjlighet att omsätta det starka folkliga stöd, som kyrkan hade, i en verkningsfull folklig mobilisering.

Hur det gick till när Svenska kyrkan fick sin moderna gestalt visar Sven Thidevall i sin avhandling Folkkyrkan, vision och verklighet. Den så kallade biskopsmotionen 1929 bildar utgångspunkten för undersökningen. I motionen presenteras ett kyrkligt reformprogram för en religiöst motiverad folkkyrka. Kyrkomötet slöt upp bakom reformprogrammet, men makten att fatta de avgörande besluten låg inte där, utan i riksdagen. Där genomdrevs ett helt annat reformpaket, med en etniskt-nationell utgångspunkt. Därmed led visionen av en religiöst motiverad folkkyrka ett avgörande nederlag. Det ledde i sin tur till att den kyrkliga opinionen övergav reformlinjen. Istället gick man in för en defensiv bevarandelinje. Det blev en kyrka på defensiven som skulle försöka möta det framväxande folkhemmets utmaningar.

Sven Thidevall:
Folkkyrkan, vision och verklighet. Ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928–1932
Disputation: 6 juni 2000
Opponent: professor Anders Jarlert, Lunds universitet