Konservering behöver ökade resurser

Nationell samordning och fler konservatorer i hela landet. Det är några av slutsatserna i den rapport om konserveringsverksamheten i Sverige som Riksantikvarieämbetet lämnat till regeringen.

Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag studerat konserveringsverksamheten för landets inventarier och föremål. Rapporten ger en överblick över intressenter och aktörer samt redovisar de behov av vård och konservering som kulturarvsinstitutionerna anser sig ha.

– Vi har tagit fram rapporten tillsammans med berörda institutioner och myndigheter. Det har varit ett positivt arbete som kan leda till vidare fördjupat samarbete kring konserveringsfrågor, säger Riksantikvarieämbetets överantikvarie Per-Magnus Nilsson.

Rapporten pekar på att bevarandearbetet kräver utökade resurser. De resurser som idag går till vård och konservering av föremål och inventarier är otillräckliga i förhållande till de samlingar som finns på kulturarvsinstitutionerna. Det behövs ekonomiska ramar för förebyggande och aktiv konservering, samtidigt som det behövs fler fackutbildade konservatorer.

Konservatorerna är ojämnt spridda över landet och i huvudsak koncentrerade till storstadsområdena. Det behövs därför fler konservatorer på regional och lokal nivå för att säkerställa kompetensen i hela landet.

För att förstärka samordningen inom konservering föreslår rapporten ett samverkansråd med centrala, regionala och lokala representanter. En ökad samordning skulle ge positiva effekter för kunskapsutbyte och kunskapsuppbyggnad. Riksantikvarieämbetet är berett att ta ansvaret för att samordna arbetet i ett koordinerande sekretariat.

(2006-03-01)