Konung Alexander – en svensk roman från 1300-talet

Konung Alexander - omslag

Den svenska 1300-talsromanen Konung Alexander finns bevarad i endast en handskrift, i Kungliga biblioteket i Stockholm från 1420-talet, i vilken den samsas med ett flertal andra texter. Modern forskning om bland annat tradering och kodikologi (handskriftskunskap) belyser viktiga omständigheter i och omkring Konung Alexander, men trots detta är det ett faktum att romanen i sig ännu är tämligen okänd. För svenska förhållanden är det en mycket omfattande text på ursprungligen bortemot 11 000 versrader.

I denna bok presenteras berättelsen, och dess handling, mångsidighet och självständighet lyfts fram. Utöver sina fjärran, fantastiska miljöer och fantasieggande karaktärer innehåller den element som gör den intres­sant för sättet att se på den svenska medeltiden: förhållandet till den latinska förlagan, hur den svenske författaren bearbetar, förkortar, utvidgar denna, vilka stilmedel han opererar med, och därmed också hur texten relaterar till tidigare svensk epik.

Sven-Bertil Jansson vill presentera en helhetssyn på Alexanderromanen vad gäller dess framställningssätt och den svenske upphovsmannens attityd till det berättade. I det avslutande kapitlet diskuterar Jansson också vad som kan tilldra sig när en känd person låter bekosta ett litterärt verks tillkomst, i det här fallet drotsen Bo Jonssons insats i den svenska litteraturhistorien.

Sven-Bertil Jansson:
Konung Alexander. En svensk roman från 1300-talet
Runica et Mediævalia
Utkom 2015