Krig och fred mellan gudar och jättar i en fornnordiska hallar

Den religionshistoriska avhandlingen ”Hallen var lyst i helig frid” är den första studien som kritiskt undersöker och kontextualiserar myter som berör gudars möten med jättar i en hallmiljö. Ingen har tidigare mer utförligt granskat hur interaktionen mellan gudar och jättar i mytiska narrativ kan liknas vid och bidra med kunskap till interaktioner i en historisk hallmiljö. Jättar tolkas som hallägande furstar istället för kaosväsen eller gudarnas fiender. De fungerar därmed som konkurrerande furstar.

I avhandlingen läggs stor vikt vid att beskriva likheter och olikheter i mytiska traditioner om Odens och Tors möten med jättar i en hallmiljö. De båda gudarna möter olika typer av jättar. Myterna beskriver därmed olika värden som är förenade med respektive gud. Oden hämtar kunskap från jättarna och Tor markerar heder, ära och mod. Oden bedrar jättarna och fungerar som en fientlig gäst, medan Tor krossar jättarnas hallar. I merparten av myttraditionerna fungerar jättarna som goda värdar.

Det huvudsakliga källmaterialet har varit skriftliga fornvästnordiska texter, men Tommy Kuusela har vid behov även inkluderat andra typer av källmaterial från germanskt språkområde såsom runskrifter, fornengelska dikter, medeltida lagtexter och folkloristiskt material samt relevanta latinska texter (exempelvis Saxo Grammaticus, Adam av Bremen och Historia Norwegie). Hans metod är främst närläsning av texterna och jämförelse av olika mytmotiv.

Tommy Kuusela:
”Hallen var lyst i helig frid”. Krig och fred mellan gudar och jättar i en fornnordisk hallmiljö
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet
Disputation: 2 november 2017