Våren 2011 öppnades den så kallade Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan. Öppningen, upptagandet och undersökningen av skelettdelarna i de åtta kopparskrinen, avlöpte planenligt. En rad prover för analys togs på benen innan kvarlevorna åter sattes ner i graven.

Magnus Ladulås gravtumba i Riddarholmskyrkan. Fotograf: Ray Wahlsten

Magnus Ladulås gravtumba i Riddarholmskyrkan. 
Fotograf: Ray Wahlsten

Den första analysen som blev klar var dateringsproverna, utförda med C14 av professor Göran Possnert på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Resultaten avslöjade att de personer som vilade under Magnus Ladulås gravtumba omöjligen kunde vara kung Magnus med familj. Dateringarna visade att det handlade om nio personer som begravts här mellan cirka 1430-1520-talen. Kung Magnus Ladulås dog 1290. 

– Samtliga prover var av mycket god kvalité och alla dateringarna är signifikant yngre än vad som förväntades. Att resultaten skulle vara missvisande kan uteslutas, säger Göran Possnert.

– Detta är en sensationell upptäckt som kommer att få genklang inom stora delar av forskarvärlden. Det visar vikten av källkritik förstås, men också hur maktens män på 1400-1500-talen på olika sätt använder historien för att nå politiska syften, säger fil.dr Maria Vretemark, vetenskapligt ansvarig inom projektet.

De åtta kopparskrinen från 1917.  Fotof: Henrik Nordin, Svea television
De åtta kopparskrinen från 1917.
Fotograf: Henrik Nordin, Svea television
  De kranier som felaktigt attribuerats till: Magnus Ladulås, Drottning Helvigs och Rikissa. Foto: Henrik Nordin, Svea television
De kranier som felaktigt ansetts vara Magnus Ladulås, drottning Helvig och Rikissa.
Fotograf: Henrik Nordin, Svea television

Johan III har alltså på 1570-talet låtit sätta upp Magnus Ladulås tumba över fel grav och den historiska lögnen har fått förbli oemotsagd i mer än 400 år.

– På goda grunder tror vi att Magnus Ladulås istället ligger i den södra graven framför koret. Alltså i den grav som kung Karl Knutsson låter begrava sig i på 1400-talet. Med den kunskap vi nu besitter är det uppenbart att vi bara gjort halva jobbet. För att komma vidare i forskningsarbetet behöver vi således öppna även den södra av korgravarna (Karl Knutsson grav) och undersöka samtliga individer i denna, Maria Vretemark.

En tillståndsansökan att öppna Karl Knutssons grav har skickats till Kungl. Hovstaterna. Samma projektgrupp som vid vårens gravöppning kommer att utföra arbetet i alla dess steg och samma typ av provtagningar kommer att utföras.