Marknadisering inom sjukvård och järnväg 1970–2000

Denna avhandling undersöker hur marknadisering introducerades som idé i offentliga verksamheter i Sverige från 1970-talets början till omkring år 2000. Marknadisering definieras här som processen att göra verksamheter som inte tidigare var marknadsorganiserade eller marknadsstyrda mer marknadsliknande, och att detta framförallt handlade om offentliga verksamheter.

Undersökningen tar fasta på historiskt förlopp, översättningsprocesser och konkret verksamhetsperspektiv. Den analyserar marknadisering som en translokal idé med ursprung hos ett antal engelskspråkiga författare och ekonomer under främst 1950- och 60-talen, vilken spreds – översattes – vidare och mötte konkreta, lokala kontexter i offentliga verksamheter och institutioner i Sverige genom initiala, förslagsmässiga appliceringar på initiativ av enskilda svenska aktörer.

Ett centralt begrepp för idén är analogi, som innebär att man betraktade offentliga verksamheter liknelsemässigt, som marknader. Det ger i sin tur upphov till ett annat begrepp, terräng, som beskriver hur aktörer betraktade, bearbetade och bedömde verksamheters möjligheter och resurser för marknadsorganisering.

Avhandlingens frågor är bland annat hur idén fångades upp av aktörerna, hur de gick tillväga, och vad de utvann ur verksamheterna/terrängerna som kunde bli marknadsfunktioner. Vidare vilka former som framträdde i deras arbete med verksamheterna och om det går att konstatera mönster i marknadiseringen. Jämförandet mellan de två terrängerna sjukvård och järnväg i undersökningen ger bland annat möjlighet att studera huruvida det var en modell som breddes ut, eller var mer beroende av individuella aktörer och terrängförutsättningar och därmed en mer oförutsägbar process, och hur den utföll.

Undersökningen för samman studiernas nära, market studies-inspirerade perspektiv med den idéhistoriska kontexten. Ett generellt mönster som framträder är uppdelningar av nya komponenter ur verksamheterna, en process vars resultat skapade basen för nya ekonomiska och organisatoriska definitioner och funktioner som förde marknadiseringen vidare.

Jesper Meijling:
Marknadisering. En idé och dess former inom sjukvård och järnväg, 1970–2000
Institutionen för filosofi och historia, KTH
Disputation: 20 november 2020