Svensk säkerhetshetspolitik 1979–2020

I avhandlingen Shifting dangers in the shape of threats and risks undersöks betydelsen av och inflytandet från skiftande säkerhetslogiker som tillsammans har format svensk säkerhetspolitik sedan 1980-talet. Inriktningen är på säkerhetsdiskursen som framträder genom försvarsbeslut och försvarsberedningsrapporter.

Snarare än att förstå säkerhet utifrån antingen ett hot- eller riskperspektiv använder sig avhandlingen av ett analytiskt ramverk som visar på nyanser, komplexitet och konsekvenser som följer av hur säkerhet konstrueras utifrån olika säkerhetslogiker parallellt. Där en hotlogik fokuserar på konkreta och akuta dimensioner hos säkerhetsbegreppet belyser risklogiken istället svårfångade och diffusa karaktäristika hos i framtiden situerade säkerhetsproblem.

Eftersom förståelsen av säkerhet är sammanbunden med åtgärder och politiskt handlande innebär detta också att de olika logikerna medför olika konsekvenser i termer av säkerhetspolitik som policyområde, ansvarsutkrävande och maktutövning.

Avhandlingen bidrar med en operationalisering av av säkerhetslogik som analytiskt verktyg liksom därigenom med ny kunskap om svensk säkerhetspolitik, vilken har skiftat mellan dessa logiker under de senaste årtiondena.

Jonatan Stiglund:
Shifting dangers in the shape of threats and risks. The discourse of Swedish security policy, 1979–2020
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet
Disputation: 30 september 2021