Mer pengar till industrisamhällets kulturarv

Regeringen har inom ramen för satsningen på industrisamhällets kulturarv beslutat att ge bidrag på 923 000 kronor till Nordiska museet och 1 145 000 kronor till Samdok-sekretariatet på samma museum.

Nordiska museet får det första bidraget för att tillsammans med sex andra kulturarvsinstitutioner genomföra projektet Dokumentation av industrisamhällets kulturarv – ett utvecklingsprojekt. Syftet med projektet är att utveckla synsätt och dokumentationsmetodik för att ge fördjupade resultat av fältarbete och undersökningar i museiverksamhet. Projektet kommer att innefatta seminarium, flera workshops och en publikation.

Samdok är en sammanslutning av ett 80-tal museer inom landet som arbetar med samtidsdokumentation och organisationens sekretariat finns på Nordiska museet. Samdok-sekretariatet får bidraget för att samordna genomförandet av projektet Samtiden som kulturarv – de svenska museernas roll i konstruktionen av det industriella samhällets kulturarv. Med projektet vill Samdok öka den yrkesmässiga självinsikten inom museisektorn och bredda museernas tolkning av sitt samhällsuppdrag. Projektet skall synliggöra museernas betydelse i konstruktionen av industrierans kulturarv genom ett antal delstudier, seminarier och en publikation.

(2000-11-09)