Riksantikvarieämbetet har fördelat sex miljoner kronor till landets arbetslivsmuseer.

– Det är viktigt att vi uppmuntrar och ger uppskattning till alla de människor som lägger ner ett sådant gediget arbete vid arbetslivsmuseerna, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Vid arbetslivsmuseerna läggs mycket stort ideellt arbete och engagemang ner för att bevara och utveckla den moderna tidens arbets- och industriliv. Museerna drivs i de flesta fall på ideell basis av föreningar och stiftelser som är beroende av stöd för att kunna utveckla verksamheten.

– Efterfrågan på Riksantikvarieämbetets bidrag till arbetslivsmuseer har som vanligt varit mycket stort, mer än 300 ansökningar har inkommit, berättar Ove Bengtsson, som är handläggare på Riksantikvarieämbetet. I år är det totalt 66 projekt som får dela på de sex miljonerna.

Årets bidragsfördelning innehåller förutom de återkommande insatserna för att vårda och bevara det moderna kulturarvet ett antal insatser för att säkerställa bruket (användningen) för framtiden.

Några exempel på projekt med inslag av kunskapsöverföring som fått del av årets bidrag:

Ångbåtscenter Beckholmen. Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten beviljas ett stöd för att på Beckholmen i Stockholm bland annat inreda en verkstad som kommer att vara tillgänglig för alla som arbetar med bevarandet av det flytande kulturarvet. Ambitionen är att verkstaden ska bli till stor nytta för ångbåtar och andra historiska fartyg, i och omkring stockholmsområdet, och inte minst i upprätthållandet av kompetensen kring ångdrivna fartyg.

Sveriges Grafiska Museers Samarbetsråd (Gramus) beviljas stöd för att ta fram utbildningsmaterial och genomföra kurser för att säkerställa driften av de olika tryckteknikerna vid organisationens 19 medlemsmuseer då de flesta museer idag bemannas av pensionerade grafiker, som med ålderns rätt är på väg ur verksamheten.

Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla beviljas stöd för projektet "SkoAkademin – ett kunskapscentrum". Skoindustrimuseet blir under hösten 2012 samarbetspartner med skofabriken Kavat, Goodstep och Tärnsjö garveri kring SkoAkademin. SkoAkademins första uppgifter är att fortsätta utbildningen av personal i skobutiker över hela landet för att öka deras kunskap om skor, samt att skriva en utbildningsbok om skor, fötter, skinn och läder.

Härnösands sjukhus – en historia, många berättelser. Härnösands medicinhistoriska förening beviljas stöd för att i första hand samla in berättelser och föremål som kan berätta sjukvårdens historia och bidra till kunskapsuppbyggnad omkring verksamheten.