Miljonsatsningar för bevarandet av Vasa

Regeringen har i dag beslutat att tilldela Statens maritima museer ett extra bidrag om 4,7 miljoner kronor för bevarandet av skeppet Vasa. Pengarna skall användas för att komma till rätta med de kemiska processer som hotar att förstöra skeppet.

Huvudproblemet för Vasa är det svavel som troligen kommer från det svavelhaltiga vatten som omgav skeppet på botten i Stockholms ström. Svavlet har genom åren lagrats upp i Vasas skrov. Genom att Vasa i sin nuvarande miljö utsatts av för hög luftfuktighet och skeppets bultar fungerat som katalysatorer, bildas nu utfällningar av svavelsyra och sulfatsalter.

Statens maritima museer har presenterat en plan för Vasas långsiktiga bevarande. Planen som sträcker sig över sex år inbegriper flera nödvändiga åtgärder för att säkra Vasa inför framtiden. Föreningen Vasamuseets vänner har inbjudit allmänheten att bidra till Vasas bevarande. Föreningen har bildat en insamlingsstiftelse för ändamålet.

Det här är bara en del i den stora planen för Vasas bevarande för framtiden. De närmaste åren kommer man att byta både stödvagga för skeppet och tusentals järnbultar i skrovet.

Vasa har idag en stödvagga som stöder skeppet utifrån. Leif Malmberg, chef för Vasaenheten, leder nu arbetet med att ta fram en ny konstruktion som avlastar skeppet även på insidan. Bytet av vaggan blir ett komplicerat pusselarbete där skeppet inte får riskeras.

Just nu diskuteras den framtida stödkonstruktionen i en informell grupp som består av Statens maritima museer och representanter för universitet, högskolor och företag. Under 2003 kommer också inledande analyser att göras för att utröna hållfastheten i Vasa och vilka material som kan användas i en ny stödvagga.

I projektet ingår också byte av stålbultarna i Vasas skrov. Det rör sig om cirka 5 000 bultar som ersattes under bärgnings- och restaureringstiden.

Det är problemen med saltutfällningarna som gör att det är bråttom med bytet av stödvagga och bultar. Järnet i bultarna bidrar till att det bildas svavelsyra och en ny vagga är en förutsättning för en kommande omkonservering av skrovdelar.

(2003-05-15)