Museer vill bevara kalla krigets kulturarv

Under kalla kriget satsades stora resurser på att skapa nationell integritet och ett försvar för demokratin. En stor del av svenska folket medverkade i försvarsorganisationen. I en rapport till regeringen lyfter nu Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer tillsammans med Försvarsmakten fram nödvändigheten av en kraftfull satsning på att dokumentera och bevara föremål, miljöer och minnen från det försvar som idag läggs ner.

– Nu när terrorbalansens tidevarv är förbi, är det viktigt att inte låta perioden bli en vit fläck i vår historia. Folkförsvaret som alla slöt upp bakom, både ekonomiskt och som idé, har starkt präglat efterkrigstidens Sverige, säger överintendent Christina von Arbin på Statens försvarshistoriska museer.

Rapporten visar att de nuvarande försvarshistoriska samlingarna, som finns på centralmuseer och förbandsmuseer runt om i landet, har byggts upp under en lång tid, utan samordnat tänkande och med oklara ansvarsgränser. I rapporten efterlyses bättre rutiner och strategier för ett långsiktigt bevarande. Författarna anser också att det är viktigt att komplettera de materiella samlingarna med berättelser och minnen, för att öka förståelsen.

– Totalförsvaret genomsyrade hela det civila samhället med en i dag närmast ofattbar logistisk precision. Ett bevarande enbart inriktat på de militära aspekterna av försvaret är därför alltför snävt. Det behövs en genomgripande och bred utredning i frågan hur vi ska kunna bevara denna helhet för framtiden, säger Keith Wijkander, överintendent på Statens maritim museer.

I takt med att förbanden läggs ner aktualiseras nu frågorna om kostnad, ansvar och urval. Rapporten presenterar konkreta förslag till förbättrad samordning myndigheterna emellan och konstaterar att medel för en sådan satsning inte finns i museernas nuvarande budget.

Rapporten tar upp fem teman som exemplifierar företeelser och miljöer som gemensamt skulle kunna ge en helhetsbild av efterkrigstidens försvar. Genom att komplettera de centrala museernas samlingar med ett urval betydelsefulla försvarssystem, några av de befintliga förbandsmuseisamlingarna, några karakteristiska miljöer och specialsamlingar samt genom riktad dokumentation och forskning ser man en möjlighet till både regional och innehållslig balans i en tänkt satsning.

(2004-10-15)