”Museisamlingarnas potential bör utredas”

Museiutredningen

Riksförbundet Sveriges museer har skickat in sitt remissvar kring förslaget till ny museipolitik. Förbundet, som representerar drygt 220 svenska museer, ser positivt på införandet av en museilag men efterlyser samtidigt en tydligare analys kring samlingarna, museernas kunskapsuppbyggnad och digitaliseringsfrågan.

– Vi tycker att museisamlingarnas betydelse och potential inte utreds i tillräckligt hög grad. Samlingarna och museernas publika arbete är beroende av varandra och de är avgörande för den forskning och kunskapsuppbyggnad som pågår runt om i landet, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Riksförbundet Sveriges museer.

Vid sidan av en djupare analys av frågan föreslår Riksförbundet nu en lösning som inte bara skulle kunna skapa nya relationer till publiken utan också bidra till ökad kunskap och bredare förståelse för samhället. I accessprojektet 2006-2009 sysselsattes drygt tusen unga arbetslösa akademiker med att göra museisamlingar mer tillgängliga. Många blev dessutom kvar inom museisektorn efter projektets slut.

– Museer behöver medarbetare med nya erfarenheter och perspektiv. Vi uppmanar därför regeringen att sätta igång ett nytt accessprojekt, den här gången med fokus på inkludering och mångfald, säger Mats Persson.

I oktober 2015 lämnade den statliga Museiutredningen sitt förslag till ny museipolitik till kulturminister Alice Bah Kuhnke. I sitt nyligen inskickade remissvar ställer sig Riksförbundet Sveriges museer positivt till ambitionen att skapa en uttalad museipolitik som tydliggör och lyfter fram museernas roll i samhället. Samtidigt betonas behovet av djupare analyser kring frågor som berör samlingarnas digitalisering, museernas kunskapsuppbyggnad och forskning för att kunna leva upp till den nya museiroll som beskrivs i utredningen.

Läs även: Museiutredningen föreslår museilag och museimyndighet (2015-10-18)