Nationell kulturarvsinkubator etableras på Gotland

Visby. Foto: Żeglarz (Wikimedia Commons)

Foto: Żeglarz (Wikimedia Commons)

Riksantikvarieämbetet etablerar en nationell kulturarvsinkubator som ska främja innovation och nya lösningar inom kulturarvsarbete. I tisdags blev det klart att strukturfondspartnerskapet för Småland och öarna beviljade projektet Kulturarvsinkubatorn omkring 6,4 miljoner kronor i EU-medel. Projektet lokaliseras till Gotland.

Projektet som har till syfte att etablera en inkubator för att främja affärsidéer och teknisk utveckling inom kulturarvsområdet startar i januari 2018 och pågår i tre år. Budgeten är på 13,1 miljoner kronor. Utöver EU-medel medfinansieras Kulturarvsinkubatorn även av Hållbara Gotland och Region Gotland. Riksantikvarieämbetet skjuter till 1,1 miljoner kronor.

Inkubatorn är ett led i Riksantikvarieämbetets vidgade uppdrag att stödja musei- och kulturarvssektorn. Myndigheten vill med satsningen understödja framväxten av tjänster som kan utveckla arbetet med att bevara och tillgängliggöra en mångfald av kulturarv. Fokus kommer att ligga på varor och tjänster kopplade till digitisering, digitalt tillgängliggörande och digital förmedling av kulturarv och ett viktig mål är också att bidra till ett hållbart, jämlikt och jämställt företagande inom området.

– Inkubatorn kommer dels att bestå av en stödverksamhet för startade företag och dels av träffar i form av Innovation camps som kommer att vara öppna för en mångfald av forskare, studenter, innovatörer. Målet är finna förslag på lösningar som har en kommersiell potential och utveckla dessa till varor och tjänster, säger Fredrik Lundström, chef på Riksantikvarieämbetets Informationsavdelning.

Under året har en förstudie genomförts av Riksantikvarieämbetet som visar att det finns en stor tillväxtpotential inom området kulturarvsföretagande. Just Gotland bedöms ha goda förutsättningar för etablerandet av en inkubator. I Regionen finns en stark specialisering inom kulturarvssektorn, en kritisk massa av företag och andra verksamheter, såsom forskning och utbildning och statliga aktörer inom kulturarvssektorn.

Region Gotland ser i projektet en möjlighet att främja hållbart företagande på Gotland.

– Här finns en stor potential för företagande i kopplingen mellan kulturarv och branscher som IT och kulturella- och kreativa näringar som spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. Samtliga är starkt närvarande på Gotland, säger Stefan Persson, Regional utvecklingsdirektör vid Region Gotland.

(2017-12-08)