Nya namn och namngivningsmönster 1791–1890

Alfronia, Malachina och Fredian är några av de nya dopnamn som kommer in i Skelleftebygdens namnskick under perioden 1791-1890. Vilka var de namngivare som introducerade nya namn och namngivningsmönster i Skellefteområdet under den aktuella tiden? Vilka dopnamn spreds till andra namngivare och hur växer flernamnssystemet fram under 1700- och 1800-talet?

Linnea Gustafsson ger svar på dessa och andra frågor i sin avhandling Novation i norr där Skelleftebygdens nya dopnamn står i centrum. Analysen sker ur ett socialt perspektiv och borgerskapets, arbetargruppens, agrara skikts och ogifta mödrars val av dopnamn fokuseras.

Avhandlingens materialbas utgörs av födelse- och dopboken, som finns tillgänglig i digital form genom Demografiska databasen i Umeå. Mellan de år som undersökningen omfattar förekommer 71 149 namn ur vilka Linnea Gustafsson har kunnat urskilja 582 olika nya dopnamn, dvs. namn som inte har förekommit tidigare i bygden. De 582 namnen fördelar sig på 294 flicknamn och 288 pojknamn. Av de nya dopnamnen bedöms att 32 stycken spreds snabbt, medan 160 inte spreds vidare alls under den tid som materialet täcker in.

De grupper som har ett namnskick som ligger längst ifrån varandra är det högre borgerskapet och de besuttna bönderna. Den förstnämnda gruppen väljer gärna nya dopnamn och ett nytt namnskick vid namngivningen av barnen, medan den sistnämnda gruppen är den mest traditionalistiska beträffande dopnamn och namnmönster.

Gränsen mellan det högre borgerskapet och de besuttna agrara skikten understryks ytterligare vid en jämförelse mellan de namn som respektive grupp introducerar. Borgerskapet väljer i högre grad nya dopnamn som hämtats från det befintliga namnförrådet. De agrara skikten för däremot, i varje fall relativt sett, oftare in dopnamn som faller inom kategorin namnbildningar, t.ex. Amandia, Ansgaria, Henrika och Jacobina.

Linnea Gustafsson:
Novation i norr. Nya dopnamn och namngivningsmönster i Skelleftebygden 1791–1890
Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet
Disputation: 24 maj 2002