Nyupptäckt vrak var 800 år gammalt

Ett vrak i Jorefjorden norr om Hamburgsund har visat sig vara av oväntat hög ålder. En nyligen utförd årsringsdatering avslöjar att fartyget troligen byggts i början av 1200-talet. Det gör det till det äldsta lokaliserade skeppsvraket i Bohuslän.

Vraket upptäcktes vid flygfotografering sommaren 2008 . Vid en besiktning som Bohusläns museums marinarkeologer genomförde senare på hösten samma år gjordes vissa iakttagelser som talade för att vraket kunde ha viss ålder. För att avfärda eller bekräfta detta samlade man förra året in träprover från det grunt liggande vraket.

Foto: HydraGIS AB

Flygfoto som visar 1200-talsvraket (till höger i bild). Foto: HydroGIS AB

Träproverna har nu studerats av kvartärgeologen Hans Linderson vid Lunds universitet. Genom dendrokronologisk analys har han kunnat slå fast att ett av de inlämnade proverna kommer från ett träd som vuxit i västra Tyskland eller Belgien och som fällts på 1210- eller 1220-talet.

Något skeppsvrak från 1200-talet har inte tidigare påträffats i Bohuslän, och marinarkeologerna gläder sig därför mycket åt fyndet. 1200-talets skeppstyper är dåligt kända, och en undersökning av vraket i Jorefjorden skulle därför kunna ge viktiga nya kunskaper om dåtidens skeppsbyggnadsteknik.

Eftersom det kan röra sig om ett förlist skepp kan det dessutom finnas spår av last som kan ge intressanta inblickar i medeltidens handel. Under förutsättning att finansiering kan ordnas hoppas marinarkeologerna därför kunna gå vidare med en noggrannare undersökning av vraket under nästa år.

Dateringen av vraket i Jorefjorden är en del av Bohusläns museums pågående projekt ”Medeltida trader och transportstrukturer i Bohusläns skärgård”.

(2010-12-17)