År 1903 lät doktor Ernst Lindahl bygga Kronprinsessan Victorias kustsanatorium (KVS) på fäladen invid stranden i Vejbystrand. Sanatoriet behandlade tbc-sjuka till i mitten på förra seklet, därefter tog man hand om polioskadade och 1961 inrättades en särskola för multihandikappade barn. 1995 såldes KVS till ett privat fastighetsbolag i Ängelholm. Sanatoriet var under större delen av 1900-talet Vejbystrands största arbetsplats med mer än 300 anställda.

 

Länsstyrelsen har identifierat särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne, varav KVS-området är ett. Så här skriver länsstyrelsen under rubriken ”Motiv för bevarande”:Centrala delarna av KVS-området är i dag intakta och det finns följande byggnader på området:
* Ursprungsbyggnaden från 1903 (s.k. köket), i behov av renovering.
* Huvudbyggnaden från 1910, renoverad 1998 och som i dag inrymmer vårdhem för dementa samt lägenheter.
* Tvätt- och personalbostadshuset, byggt 1925, i behov av renovering.
* Överläkarvillan från 1908, renoverad 1998, och som i dag inrymmer ett dagis.
* Annex 1, byggt 1907, i vilket det i dag finns ett litet museum.
* Portvaktshuset från 1931, renoverat 1998 och som innehåller lägenheter.
* Garage/förrådsbyggnaden, byggd 1925, i stort behov av renovering.
* Bårhuskällare/obduktionsrum skulpturalt utformade och inbyggda i och under marknivå 1925, i behov av renovering.

Anläggningen i Vejbystrand är ett av fyra exempel på sanatorier i Skåne. Sanatoriet tydliggör den vårdform som utvecklades under tidigt 1900-tal. Arkitekturen exemplifierar de ideal som var rådande för den tidens vårdinrättningar. Byggnaderna tillsammans med parken och strandområdet utgör en väl sammanhållen miljö.

På Ängelholms kommuns hemsida finns följande att läsa under rubriken ”Bevarandefrågor”:

Bevarande handlar inte om att lägga en död hand över hus och miljöer så som de ser ut idag. Det handlar istället om ett lång-siktigt och respektfullt förhållningssätt till den bebyggelse vi har omkring oss. Mode kommer och går. Alla tidsepoker har sin stil och sina ideal. Våra hus har dessutom en förmåga att överleva oss. Som husägare är det viktigt att ha i åtanke att man endast äger huset en bråkdel av husets livslängd. Man har alltså en skyldighet att förvalta huset väl. Det kommer att påverka många människor genom flera generationer.
Kommunens uppgift är att försöka utvärdera vad som har ett bestående värde, presentera och synliggöra detta. Det finns ett bevaringsprogram för Ängelholms kommun, som syftar till att peka ut, skydda och vårda bebyggelse som speglar Ängelholms utveckling.

Trots dessa vackra ord har kommunen tillskrivit länsstyrelsen och begärt att man ska ta bort KVS-området som bevarandevärt, för att jämna marken för framtida bebyggelse.

Den 22 maj kommer byggnadsnämnden i Ängelholms kommun att fatta beslut angående detaljplan för KVS-området, bl.a.  innebärande:
* rivning av ursprungsbyggnaden från 1903
* rivning (troligen) av tvätt- och personalbostadshuset från 1925
* rivning av garage/förrådsbyggnaden
* exploatering av parken runt huvudbyggnaden innebärande byggandet av 4 st 5-våningshus, 1 st 4-våningshus samt 3 större villor.

Därmed finns det mycket lite kvar av det som länsstyrelsen betraktar som bevarandevärt.

Under behandlingen av förslaget till detaljplan för KVS-området har – i de olika stegen – mer än 600 personer i Vejbystrand skriftligen lämnat sina synpunkter. En kraftig majoritet av dessa önskar att ursprungsbyggnaden från 1903 behålles och renoveras samt att exploateringen i övrigt av parken skall vara betydligt varsammare än i förslaget (inga höga hus). Synpunkterna har inte hörsammats av byggnadsnämnden och heller inte föranlett några justeringar av förslaget.

Den 22 maj tar alltså byggnadsnämnden ett beslut som innebär att väsentliga delar av Vejbystrands historia – och en bit av Sveriges – går förlorad i och med att sanatoriets ursprungsbyggnad rivs och området kring huvudbyggnaden kraftigt exploateras.

Hanteringen av ärendet ger upphov till en del frågor. Vems ansvar är det att en bys historia bevaras och finns tillgänglig för framtida generationer?
Länsstyrelsen?
Kulturnämnden?
Byggnadsnämnden?
Ett vet vi – de många vejbystrandsbor som kände sitt ansvar och som aktivt försökte få kommunen på bättre tankar – gjorde vad de kunde, men misslyckades. Nu försvinner väsentliga delar av Vejbystrands historia för alltid.

Lars Olefeldt och Pia Malmros

 


 

Svar från Carl-Gustaf Gudmundsson, ordförande Byggnadsnämnden Ängelholm:
Respekt för bebyggelsen vid ombyggnad av KVS