Olof Palme på nätet

Med början under våren 2006 kommer material ur Olof Palmes arkiv successivt att göras tillgängligt för allmänheten på den nya webbplatsen www.olofpalme.org. Därmed kan forskare, studerande och andra intresserade använda Internet för att studera originaldokument som tidigare endast funnits hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm.

Avsikten är att webbplatsen ska spegla Olof Palmes politiska verksamhet såväl tematiskt som kronologiskt. Inskannade originalhandlingar som manuskript till artiklar och tal kommer att kompletteras med bilder, ljud- och videoupptagningar, samt ytterligare dokument som belyser tillkomst och reaktioner.

Omedelbart efter Olof Palmes död 1986 överlämnades hans arkiv till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, där det ordnats och förtecknats och gjorts tillgängligt för besökare. Till Olof Palmes 75-årsdag den 30 januari 2002 färdigställdes en tryckt version av hans bibliografi. Många av Palmes viktigaste tal och artiklar finns publicerade i olika antologier.

På nätet har däremot endast ett fåtal tal och andra dokument med anknytning till Olof Palme funnits tillgängliga. Den snabba utvecklingen av Internet under senare år, och det sätt på vilket man på olika håll i världen publicerar viktigt samtidshistoriskt material på nätet, har nu aktualiserat frågan om det inte vore möjligt att också göra större delar av det arkivmaterial som berör Olof Palmes verksamhet tillgängligt online.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har därför i samverkan med Olof Palmes minnesfond, Palmecentret och familjen Palme beslutat att påbörja uppbyggnaden av webbplatsen www.olofpalme.org.

”Det är mycket angeläget att påbörja ett projekt som detta, inte minst med tanke på att både historisk och samhällsvetenskaplig forskning nu alltmer inriktar sitt intresse på efterkrigstiden där Olof Palmes insatser varit centrala, både nationellt och internationellt”, skriver Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek om satsningen.

(2006-03-05)